موسوی از طراحی ۲۰ ساله جریان حاکم برای یکدست کردن کشور خبر داد
bbc / bbc
12-Dec-2010 (one comment)

مير
حسين موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت ایران می گوید که جريان حاکم در
این کشور، بیست سال برای يکدست کردن کشور برنامه ریزی و تلاش کرده بود.

آقای موسوی با اشاره به انتخابات جنجال برانگیز
دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در سال گذشته، در گفتگو با روزنامه اینترنتی
قلم سبز گفت: "ظاهرا قرار بوده که این انتخابات آخرین پرده این تلاش
باشد."

او افزود "بعد از انتخابات، دو ماه طول کشید تا
اعتقاد پیدا کنم که مناظره کذائی نه برای از میان بردن بنده یا آقای کروبی،
بلکه برای تصفیه حساب کامل با همه نیروهای رقیب و یکدست کردن کشور بوده
است."

اشاره آقای موسوی به مناظره هایی انتخاباتی است که
پیش از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بین کاندیداهای
ریاست جمهوری برگزار و بطور زنده از تلویزیون این کشور پخش شد.

به گفته میرحسین موسوی، "اقتدارگرایان در بیست سا... >>>

Fair

Moussavi exposes 20 year plan for dictatorship

by Fair on

The murder, rape, imprisonment, and gagging of thousands of innocent Iranians last year was not indeed a coincidence.  It was the latest play in a systematic assault on the Iranian people by Khomeini's fascists


Share/Save/Bookmark