میراث روح الله خمینی چیست؟
بی بی سی / پرگار
22-Dec-2010

هر یک از جناح های درگیر در جمهوری اسلامی خود را منتسب به آیت الله خمینی می داند. یک گروه از او نقل می کند که میزان، رای مردم است و گروه دیگر این گفته آیت الله خمینی را که حفظ نظام اوجب واجبات است، الگوی رفتار خود قرار داده است. در شرایط حاضر، التهابات سیاسی مانع از آن است که هر یک از این دو گروه بپذیرد بخشی از میراث آیت الله خمینی به گروه مقابل می رسد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark