بازار داغ خرید و فروش شهود دادگاه/ دروغگویی برای امرار معاش!
مهر
19-Jan-2011

خرید و فروش شهود در جلوی دادگاههای در دهه اخیر به یک معضل تبدیل شده به طوری که برخی سودجویانی که از عقوبت الهی ترسی ندارند شهادت در دادگاه را به عنوان حرفه و پیشه خود انتخاب کرده و افراد بی گناه را با یک شهادت دروغ متهم می کنند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark