three.jpg

Shamaizadeh, Martik, Bahram

"Hamoomi"

Shamaizadeh with Martik (right) and Bahram (left) on the cover of single for "Hamoomi", 1970s.

01-Sep-2007
Share/Save/Bookmark