دريغ است ايران بماند به جای!


اپرت در سه به علاوه ی يک پرده


Share/Save/Bookmark

دريغ است ايران بماند به جای!
by Mohammad Ali Esfahani
29-Dec-2007
 

٭----------------------------٭
پرده ی اوّل
بوش ـ چينی ـ اولمرت
٭---------------------------٭

دريغ است ايران بماند به جای
خوش ايرانِ ويران ز سر تا به پای!

خوش آن لحظه ی خوب بمباردمان
که آتش ببارد ز بام جهان

خوش آن دم که در گرد و خاک اتم
ز نقشه شود کلّه ی گربه گم

پس آنگه رسد نوبت دست و پا
که گردند از پيکر او جدا

چو بی دست و پا گردد و نيز سر
در آريم از او قلوه، معده، جگر

ز هر تکّه اش قسمتی مال ما
دگر قسمتش باد از آن شما

که اين دستمزدی است از بهرتان
که کرديد در راه ما جانفشان

بدون شما بوميان عزيز
نبود اين گزينه يقين روی ميز

نمی ماندْ راهی به غير از قبول
چو می گفت ايران: «به تو چه فضول؟

«منم ملتی صاحبِ اختيار
خودم دانم و شيخک نابکار

«بسازم خودم کار ملّای دون
بساطش کنم من خودم واژگون

«تو ای قاتل طفل و پير و جوان
در اقصای اين بی مروت جهان

«برو گور خود را بکُن گم! که من
نخواهم به نيرنگ تو داد تن»

٭----------------------------٭
 پرده ی دوّم
دکتر محمود احمدی نژاد
٭----------------------------٭

اگر کوره های اتم بسته شد
گمان تو نکن احمدی خسته شد

نيازی ندارم به تکنيک، من
که دارم يکی راه بس شيک من:

بکوبم اتم را درون هونگ
که تا هسته اش را شکافم قشنگ

مرا مجتبی هاشمیّ ثمر
دعا می کند در نماز سحر

به او اقتدا می کنم نيمروز
اگرچه رود در از او چند گوز!

به مغرب، عشا نيز هم همچنين
نهم رو به سوی جماران، جبين

که آنجا بود قبله ی ما دو تن
و ايضاً به جمعه، زمين چمن

(در آن مرکز علم و فسق و فجور
به قول امام ِ کنون توی گور)

اگر کارگر خواست يک تکّه نان
«سرش را بکوبم به گرز گران»

زن و بچّه اش را بگيرم گرو
همه دودمانش نمايم درو

سر کودگش را بکوبم به سنگ
کنم پای همسايه اش نيز لنگ!

ز سردار نقدی بجويم مدد
که دانشجُوان را کُشَد با لگد

اگر گفت:‌«آخر چرا؟» آن دراز
اژه يی بگيرد از او چند گاز

زنان را بگيرم به جرم فساد
چو بينم يکيشان به من فحش داد

اگر روسری را ببندند شل
بسيجی دَهَدْشان به ديوار هل

پس آنگه به چوب و چماق و قمه
(و چاقو ـ اگر ديد اين ها کمه)

بيفتد به جان يکايک همی
(تجاوز کند نيز شايد کمی)

چنانْشان کند نهی از منکرات
کزآن پس نخوانند ديگر صلات

بگويند اگر دين چنين باشدی
به ملاّی آن به که سگ شاشدی!

«اراذل وَ اوباش» را روی و تن
فرو می کنم من درون لجن

نهم قيف بر کلّه ی يک نفر
 و يک آفتابه گَل آن دگر

کنم چوب در آستين هايشان
ببندم به زنجير هم پايشان

چنان مهر ورزی کنم در جهان
که باقی نماند بشر اندر آن

همه کشته با بمب های اتم
به جز چند ملّای ملعون قم

خلاصه چنين و چنان می کنم
به طفل و به پير و جوان می کنم

٭----------------------------٭
پرده ی سوم
شيخ اکبر رفسنجانی
٭----------------------------٭

خطرناک گشته است اوضاع بس
نشايد دويدن چنين يکنفس

کمی هم توقف، ندارد ضرر
اگرچه نمی فهمد اين کرّه خر!

غرض چيست؟ ر... دن به طبق روال
نه افتادنِ ناگهان در مبال

اگر لازم آمد کنم گفتگو
من اين سوی و دشمن در آن سوی جو

بدان سان که با فارلن و همرهان
تبادل نموديم ما آن زمان

ببرديمشان داخل يک هتل
بداديمشان زعفران، پسته، هِل

خريديم از آنان سلاح و فشنگ
برای تداوم به آن سختْ جنگ

امام عزيز اينچنين گفته بود
(از او پاکتر بين ما ها که بود؟)

چو او رخصتی داد زينسان به ما
تأمل نمودن کنون پس چرا؟

روان می شوم گر دهندم امان
به «يو اِس اِی» جرج بوش جوان

يکی دستمالی بگيرم به دست
بمالم به جايی که نامش بد است!

بگويم غلط کرده، گه خورده ايم
به زشتی اگر نام تو برده ايم

کنون ما به فرمان، تو فرمانروا
به شرطی که مانيم ما ها به جا

چو تنگ است فرصت، تلفن بيار
ز رهبر تقاضا کنم اختيار

- الو! بيت رهبر؟ منم اکبری
(که خوردم ز تو بار ها توسری)

ـ الو بيت رهبر؟ فقيهِ ولی؟
(جوابم چرا می دهد ممدلی؟)

- چه گفتی؟ ندانی که رفته کجا
شبانه آقا سد علی ِ گدا؟

ـ چه گفتی؟ ندانی کجارفته؟ کوش ؟
بگشتيد هر چند سوراخ موش؟

عجب! وای! ای وای! ای وای و داد
گمان می کنم اتفاقی فتاد

(همان اتفاقی که از ترس آن
ز قالب تهی کرد بايست جان)

٭----------------------------٭
پرده ی آخر
آحاد مختلف ملت ايران
٭----------------------------٭

منتظر نباشيد که اين پرده را هم من بنويسم. اين پرده را مردم خواهند نوشت.
يعنی دارند می نويسند!
 
۶ دی ۱۳۸۶
www.ghoghnoos.org


Share/Save/Bookmark

 
default

sickness, or ingnorancy.? Is

by smile (not verified) on

sickness, or ingnorancy.?

Is this a very basic problem in our culture?

I am not talking about Mr. Esphahani. I am talking about the responders who judge before reading...


default

"dareegh ast ke Iran bemanad

by Anonymoussssssss (not verified) on

"dareegh ast ke Iran bemanad be jaay" ???
Dareegh ast ke een charand be jaay-e sher neveshte shavad, sar taa paay.


default

Kos sher

by Irooni (not verified) on

Haman beh ke to kos nagi
beh esme sher to chos nadi

khafeh keh iran be to rabt nist


default

دريغ است ايران بماند به جای!

afsaneh (not verified)


سلام دوستان من مدتی است که سایت شما را میبینم و لذت میبرم اما امروز یک شعر از فردی به نا م آقای اصفهانی خواندم که حیرت زده شدم . این فرد از آن جمله آدمهای قشری و فناتیک است که دست صد تا آخوند مرتجع دا از پشت بسته است. سالها در فرانسه جیره خوار سازمانهای سیاسی مختلف بوده و حالا هم نوکر آخوندها شده و این اراجبف را هم سرهم میکند و خودش را هم به عنوان ضد رژیم جا میزنه و ما باید هشیار باشیم که گول این آدمهای هفت خط را نخوریم . این آدم شارلاتان با زبان بازی سعی میکند خودش را به عنوان یک روشنفکر به ما جا بزنه که باید متوجه این قبیل آدمهای خودفروخته باشیم! افسانه شیکاگو


default

دريغ است ايران بماند به جای! Esfahani

golbanoo (not verified)


vaghean az in shere bimohtava va zede Irani ja khordam. in mardake divaneh aslan halish nist che mighe! poole regime ra dar Paris migireh va in harfaye sad man yek ghaze bi mana ra ham nesaremoon mikoneh ! site Iranian nabayad jaye chenin adamhaye lompane zede Irani basheh!
Golbanoo


Jahanshah Javid

Creative

by Jahanshah Javid on

Very creative and funny :o)


default

میره

بو (not verified)


میره