آهنگ تو

آهنگ تو
by Orang Gholikhani
30-Dec-2007
 

این آهنگ

مرا به یاد تو انداخت

چو غریزه حیوانی

این چند نت کوتاه

مرا به دام تو انداخت

مست بودم یا عاشق

ساده و بی عقل یا ازدنیا فارغ

این فکر تو

خط به اندیشه ام انداخت

من گمشده در خواب

تو در بام خانه بیدار

فکرمن در باد و پرواز

تو برپا در زمین پایدار

این زمانه

ما را جگونه پیش هم انداخت

آری این آهنگ مرا به یاد تو انداخت


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani