دریای مهر

مادرم رخشیده بر دنیای مهر


Share/Save/Bookmark

دریای مهر
by Manoucher Avaznia
06-May-2008
 

ای نوازشهای تو دریای مهر

ای سرای سینه ات ماوای مهر

داستانهای توبر بالین من

قصه های رستن و نجوای مهر

نغمه های نیمه شبهایت مرا

خوشترین آرامش و آوای مهر

نکته های نغز جاری بر لبت

پایه های عهد پا بر جای مهر

شیره جان تو در اندام من

جویبار زنده و پویای مهر

خوابهای نیمروزان در برت

باغ سبز رویش رؤیای مهر

 

بی ضیاء روی تو ای آفتاب؛

تار و پارینه شود فردای مهر

باز بین کاینک از آن دامان مهر

پور تو دارد به سر سودای مهر

کس ندیدستی به دنیای دنی

همچو چهری بلبلی شیدای مهر

کو به آواز قلم ریزد سخن

چون کهر بر موی و اندر پای مهر

بشنوش کاینک سخن گوید ترا

آشکارا از زبان و نای مهر:

 

چهره خورشید را پنهان کنید

مادرم رخشیده بر دنیای مهر

با شعاع روشن الطاف خود

شادمان بنشسته اندر جای مهر

پیش پای او غزل افشان کنم

تا که بر دل می رود پروای مهر

نام او را تا ابد زینت کنم

چون جواهر بر سر و بر پای مهر

یا بدوزم از قماش عشق او

رخت فخری بر تن و بالای مهر

 

هفتم ماه مه 2005

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
IRANdokht

beautiful

by IRANdokht on

Very nice mother's day special Mr Avaznia

Thank you

IRANdokht


Abarmard

very nice

by Abarmard on

Really nice. Good job. delnavaaz va shirineh