امشب لوچیا می رقصد

لوچیا، لوچیای بی آزار و مهربان، صدای خاموشان جهان است


Share/Save/Bookmark

امشب لوچیا می رقصد
by Mahasti Shahrokhi
10-May-2008
 

لوچیا ارام و باهوش و بی سر و صدا و بی جنجال است.  وقتی سرش را کلاه میگذارند، لوچیا خاموش می ماند و با دستهایش، با همان دستهای فرز و مهربانش تند و تند چیزی را تکرار می کند که من دقیقاً نمی فهمم و لوچیا نفس عمیقی می کشد و دوباره همان را از سر تکرار می کند و آنقدر تکرار می کند تا بفهمش. وقتی می فمهش و از آنچه بر سرش آمده خشمگین می شوم و فریاد می کشم، لوچیا نفس عمیقی می کشد و ساکت می نشیند.

اوقاتی هم هست که سر من کلاه گذاشته اند و صدایم درنمی آید و جیک هم نمی زنم و هی حرص می خورم لوچیا می فهمد و تند و تند با دستهایش حرف می زند و کلافه است، تا اینکه بالاخره نفس عمیقی می کشد و با مهربانی دستم را می گیرد. به خوبی می دانم اگر کسی روزی دستم را بگیرد، آن شخص لوچیا است.

لوچیا، لوچیای نازنین، هر وقت سر هردویمان کلاه می گذارند، او با دستهایش، همان دستهای همیشه جنبنده و فعالش، تند تند چیزی را تکرار می کند و من با کلافگی بلند بلند داد می زنم، لوچیا نفس عمیقی می کشد و لبخندی می زند و دستم را می گیرد و آرامم می کند.

لوچیا، لوچیای بی آزار و مهربان، صدای خاموشان جهان است و این منم که گاهی به جایش حرف می زنم. لوچیا حق دارد: باید با فریاد و یا در سکوت، ادامه اش داد همین یک بار فرصت "بودن" را. لوچیا، بارها، رسم زندگی را به من آموخته است.

امشب موریس جشنی بر پا کرده است، هیچ حوصله سر و صدا نداشتم.

به موریس گفتم: نمی آیم.

لوچیا با تعجب نگاهم کرد، برایش توضیح دادم ناگهان چشمانش برقی زد،

پرسیدم: لوچیا تو می آیی؟

لوچیا با همان چشمان براق و شادان سرش را تکان داد.

پرسیدم: لوچیا رقص دوست داری؟

لوچیا سرش را دوباره تکان داد.

پرسیدم: ... و می رقصی؟

تند و تند سرش را تکان داد

به موریس گفتم: من هم می آیم.

موریس گفت: تو که حوصله ی سر و صدا نداشتی، چه چیزی باعث شد عقیده ات عوض بشود؟

گفتم: آخه امشب لوچیا می رقصد، مگر می شود رقص لوچیا را ندید؟

موریس گفت: حق داری.

امشب لوچیا می رقصد.


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi
 
hazratee

Omid Hast

by hazratee on

Your correction is valid. How do you type in Farsi? Do you
use special software? How do I acquire it? Thanks.


default

LUCIA LUCIA

by maziar 58 (not verified) on

QUE LLINDA?
very nice blog mme. shahrokhi thanks.


default

wonderful

by Anonymouswe (not verified) on

Thank you Ms. Mahasti Shahrokhi for another great piece.


Omid Hast

I think...

by Omid Hast on

بفهمش

می فمهش

should be

بفهممش

می فهممش

These are tongue twisting words.  Can someone let me know if I'm correct or not?

I enjoyed reading this blog.