یادداشتی برای خواهر سنگها

یادداشتی برای خواهر سنگها
by Afshin Babazadeh
13-Feb-2008
 

آهای

خواهر سنگها

من بوسه هویت را

از لبان تبعید می چینم

و چون آدمهای قرن تصفیه حساب

با جیب سوراخ و کیف سنگین

با لبان سرخ و دکمه های تصمیم

به سرگذشت عشق فکر می کنم.

فکر

چون شیروانی ها

سر بزیر انداخته

از لای دندان ها صدای دروغ بگوش می رسد

بدنه نرم ساحل امواج بی پناهم را می پذیرد

و گاوهای نرو ماده

لیوان کودکیم را از شیر بی عدالتی پر می کنند.

اعصاب باران تندتر می بارد

خونسردی برف آرامتر می نشیند

سادگی باد عراق وحشتم را خشک می کند

و خدای قدیمی مرگی را اختراع می کند

که لبخندم در آن نقاشی می شود.

آهای

خواهر سنگها !

عشق ها دچار توهم

عشق ها دچار خیانتهای پیش و پا افتاده می شوند

و من

چون دیگران

ورق می خورم .

از مجموعه : یادداشتی برای خواهر سنگها


Share/Save/Bookmark

Recently by Afshin BabazadehCommentsDate
طرح
-
Nov 15, 2012
نه می توان
1
Jul 16, 2012
از پشت ها
-
Jan 11, 2012
more from Afshin Babazadeh
 
default

Afshin Babazadeh

by behzad bolour (not verified) on

I dont normaly like modern persian poetry but I realy loved Xahare sanghaa ( although its 20 years old or something), its simple, in th eold days I didnt get it, but now it makes sense & its beautifull. weldone... keep up the good work, always your fan.


default

This is a very childish way

by Another Reader (not verified) on

This is a very childish way of expressing yourself. If you do not like something then you simply walk away from it. If you have a point to make then you try to express yourself so others can see what you are saying and why. Modern Persian poetry seems to have a problem in Persian with respect to its readers. Unfortunately we do not have a vast poetry reader though it seems we have a large publication of Persian poetry. On the other hand our readers are not that well read to be able to express themselves about what they read or even some times they just do not know how to read and then being dismissive all the time. You only have to look at other poems published on this site and read the commentary then you can see what I am trying point out here. So the comment on this poem by this anonymous reader is very similar to those of dismissive school of illiterate.


default

What the hell are you talking about?

by Anonymous69 (not verified) on

I am sorry but I never liked this style of poetry. It sounds more like hazian.