کاغذ در باد


Share/Save/Bookmark

کاغذ در باد
by Afshin Babazadeh
02-Apr-2009
 

نوشتن برای خبری است که در لابلای ورق خوردن کاغذهاست .  کاغذها مانع خبرها هم هستند.  کاغذها پیامشان را پنهان می کنند تا نوشته شود و ماندگار بماند  و در گیرو دارو هرج و مرج ، در انفجارها و خرابی ها ،  در تمام آبادیها و تمدنیا ، در حفره ها عمیق و سطحی ، تنها کاغذها باشند که پیام را می برند.  وقتی باد پاییزی در پیچ کوچه و خیابان  مارپیچ می تازد  کاغذ ها در برابرت از زمین برمی خیزند و تا سطح بی اعتنایی سقف ماشینها پر می کشند.  این باد بادآورده برگهای خشک پاییز را در بی خبری به هوا می برد و کاغذها همراهشان در باد می خرامند.  و بی آنکه بخواهند با خبرهاشان برمی خیزند و  همراه با باد بی آنکه بخوانیشان از راه می رسند و به پنجره های بسته پناه می بردند.  این کاغذها با خبرها چه می کنند. باد چه وسعتی است در آنها که بی قرار می گریزنند.  حتی روزنامه فروش هم می داند خبر در باد می رود و کاغذ روزنامه ها در باد جان می گیرند و کتابهای بسته بی هدف از صفحه ای به صفحه ای می تازند . و در این کاغذها اتفاقی آگاهانه می افتد که گویی  نمی خواهند با تو حرف بزنند.  گویی چیزی برای گفتن ندارند.  گویی برای کس دیگری برخواسته اند ، چه کسی در این بادها خبر این کاغذها را جستجو می کند.  این خبر چیست که از من می گریزد .   

اگر واقعیت روی کاغذ نوشته شده پس بسوی کیست که پر می کشد:

کاغذ فرمان بردار ، کاغذ سربزیر، کاغذ پاداش, کاغذ رسمی , کاغذ اسیر, کاغذ آزادی, کاغذ محکومیت, کاغذ پیمانها, خود را به باد می سپارد.  و تو خبرهای خودت را می نویسی و خبری را در کاغذی به اسارت می سپاری. این خبرها از وزش مارپیچ دستان توست که بروی کاغذ می ریزد و تو در لابلای باد کاغذها ورق خرده ای.
 

افشین بابازاده

29 مارس 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Afshin BabazadehCommentsDate
طرح
-
Nov 15, 2012
نه می توان
1
Jul 16, 2012
از پشت ها
-
Jan 11, 2012
more from Afshin Babazadeh
 
default

I loved it

by Fari (not verified) on

Great work


ramintork

Afshin Jaan this is wonderful

by ramintork on

As always you have given a wonderful piece, with strong imagery but this time I could even hear the sound of the wind as well as see it blow through the streets.