امروز بهانه ای است

امروز بهانه ای است
by Afshin Babazadeh
04-May-2009
 

امروز بهانه ای است:

تا جاسوسی

امروز بهانه ای است:

تا مزدوری

امروز بهانه ای است:

تا رقص تازیانه

امروز بهانه ای است:

تا آویختن طناب دار

امروز بهانه ای است:

تا وحشت ترافیک اختناق

امروز بهانه ای است:

تا عکس خانوادگی کنار قارچ اتم

امروز بهانه ای است:

تا پشتیبانی از محیط زیست برابر انتخابات

امروز بهانه ای است:

تا خاموشی جهنم با پف

امروز بهانه ای است:

تا من


Share/Save/Bookmark

Recently by Afshin BabazadehCommentsDate
طرح
-
Nov 15, 2012
نه می توان
1
Jul 16, 2012
از پشت ها
-
Jan 11, 2012
more from Afshin Babazadeh