جمع اضداد

جمع اضداد
by Mahmoud Seraji
08-Apr-2010
 

نگاهت مست و چشمانت خمار است
نمیدانم خدایا این چه کار است
به بادامی چنین زیبا و طناز
دو مغز تلخ و شیرین شاهکار است

تنت گلبرگ یاس ماه خرداد
دلت در سینه چون سنگ است و پولاد
لبت چون شهد و گفتارت هلاهل
بنازم خالق این جمع الا اضداد

نه هشیارم نه مستم این چه حال است
یکی‌ گوید که این حال ملال است
بدل سودای عشق یار دارم
سخن در باب دیگر قیل و قال است

به یک سر آن همه سوداست او را
نشد روزی به ابرویش خم آید
به سر سودای عشق او مرا بس
به این سودا هزاران سر کم آید

دلم چون شیشه عقلم سنگ و تیشه
جدال این دو را دارم همیشه
ولی این دل مثال پیل مست است
که فائق میشود بر شیر بیشه

محمود سراجی م س شاهد
www.mahmoudseraji.com


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
mina64

تلخ و شیرین

mina64


زیبا و دلپذیر ،داستانی کوتاه و جامع در توصیف زندگی 

بنازم خالق این جمع الا اضداد


Minoospellerberg

جمع اضداد

Minoospellerberg


Such complex range of emotions from ecstasy to despair. Poetic and beautiful.  Thank you,

 Minoospellerberg


Chupaun

Nice

by Chupaun on

Great imagery - the drunk elephant battling the lion... Very nice.