وای دلم


Share/Save/Bookmark

 وای دلم
by Mahmoud Seraji
13-Feb-2010
 

ای وای  دلم  که  رفته  از  دست  دلم
  هر کس که به دل نشست بشکست دلم
  دیوانه  دلم  اگر  کمی‌  عاقل  بود
  افسار  گسسته  دل  نمی بست  دلم

  ای وای دلم  وای دلم    وای دلم
  دیوانه نشسته در قفس  جای  دلم
  زیبائی  دلبرم  گنه  کرد...  ولی‌
  آخر همه را نوشت بر پای دلم

  ای وای مرا کشت دلم  کشت دلم
  خنجر زده بر حیاتم از پشت  دلم
  عمریست که بازیچه خود کرده مرا
  رقصانده مرا با سر  انگشت  دلم

  یک عمر پی‌ امر محال است دلم
  دیوانه به فکر وصل یار است دلم
  صد‌ها چو منی به تار مویی بسته
  بیچاره دلم چه خوش خیال است دلم

  ای داد دلم    داد دلم    داد دلم
  در یاب  دلم که رفته از یاد دلم
  در یاب  دلم و گرنه با مردن من
  بر خاک کنند جسم و بر باد دلم

  دل گفت که عشق عقل مرا زأئل کرد
  بر  کفر  سر زلف  بتی  مایل  کرد
  از روز ازل نبود عقلی به  سرش
  دیوانه چرا تصوری  باطل  کرد؟

  گفتم که به عقل عشق را چاره کنم
  زان پیش که پیرهن به تن‌ پاره  کنم
  عشق آمد و نعره  زد  که اول  باید
  یک فکر  برای  عقل بیچاره  کنم

  ای دوست که با دلم به جنگ آمده ای
  با روی گل و دل چو سنگ آمده ای
  دیوانه  نیم  که  از تو بر دارم  دل
  با خون جگر مرا به چنگ آمده ای

                                محمود سراجی  م.س  شاهد


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
Sinibaldi

Je chante une pensée.

by Sinibaldi on

Quand le  souffle du soleil  revient dans  l'école, je chante  une triste  harmonie; et quand la naturelle neige invente  l'atmosphère  d'une pensée  perpétuelle, j'attends le matin... Francesco Sinibaldi

mina64

truly beautiful. Bravo

by mina64 on

ای وای مرا کشت دلم  کشت دلم
خنجر زده بر حیاتم از پشت  دلم
عمریست که بازیچه خود کرده مرا
رقصانده مرا با سر  انگشت  دلم       Love it ,Thank you


Minoospellerberg

Wow!!!

by Minoospellerberg on

Minoospellerberg
ای وای دلم  وای دلم    وای دلم
دیوانه نشسته در قفس  جای  دلم

Wow!!


mostafa ghanbari

So powerful and rich

by mostafa ghanbari on

mg

آنچه در جنگ است با عقل هواست. عشق زأده عقل است و زاینده مهر
و مهر بذر دانش و پویش و تکثیر است. آنگاه که عقل لباس رزم میپوشد و هوا 
را به مبارزه میخواند عشق غریبا نه‌ قربانی میشود و در گذر زمان به مفهومی
گنگ بدل میشود.

باشد که روزی در سرزمین مهر و اندیشه و در جشن همگرأی عشق و عقل به تعبیر ی نو از زندگی‌ و چالش‌های آن دست یابیم.


Chupaun

Great Rubai: Bravo

by Chupaun on

 

ای وای دلم  وای دلم    وای دلم
دیوانه نشسته در قفس  جای  دلم

زیبائی  دلبرم  گنه  کرد...  ولی‌
آخر همه را نوشت بر پای دلم


Multiple Personality Disorder

بسیار عالی، عالی، عالی، عالی

Multiple Personality Disorder


شگرف انگیز، برلیان...


Monda

عقل عشق oxymoron

Monda


گفتم که به عقل عشق را چاره کنم
  زان پیش که پیرهن به تن‌ پاره  کنم
  عشق آمد و نعره  زد  که اول  باید
  یک فکر  برای  عقل بیچاره  کنم


Jahanshah Javid

Delam raft

by Jahanshah Javid on

یک عمر پی‌ امر محال است دلم
دیوانه به فکر وصل یار است دلم
صد‌ها چو منی به تار مویی بسته
بیچاره دلم چه خوش خیال است دلم

Beautiful. Thank you