تو کیستی؟


Share/Save/Bookmark

تو کیستی؟
by Mahmoud Seraji
27-Feb-2010
 

‌ای به‌ جهان چون علم افراشته
هسته هستی‌ به جهان کاشته

وصف تو را ‌ای همه تو چون کنم
باور یک عمر دگرگون کنم؟

وصف تو از هر چه که پرسیده ام
جمله نشان تو در او دیده ام

باده عشق تو به هر لب رسید
روح ترا بر دل و جانش دمید

هار چه در او عشق تولی کند
پرتو حسن تو تجلی کند

تا که ز عشق ازلی دم زدی
عشق و جنون بر دل عالم زدی

شرک من از کفر سرّ زلف توست
عشق تو بی‌ کفر نیاید درست

بود و وجودم همه از بود تو
کلّ جهان تار تو و پود تو

بود و وجود آمده از راز عشق
زان به جهان پر شده آواز عشق

‌ای به فدای لب و لبخند تو
جمله عالم همه پا بند تو

حیف زبان کوته و مقصد بلند
عقل کشیدست زبان را به بند

ور نه‌ مرا این همه قال و مقال
نیست به گنجایش عقل عقال

در عجبم اینکه منم چیستم؟
کیستم ار من خود من نیستم

گمشده در خویشتن‌ام وای من
کیست گرفته است چنین جای من

‌ای من نزدیک تر از من به من
بی‌ خبرم از خبر خویش تن

طرفه سوالی‌ که ندارد جواب
پیش دو چشمم شده گم آفتاب

گار تو به اعماق تنم نیستی‌
‌ای به درون خفته مرا کیستی؟

چیست که در خون من آید بجوش
کیست که از سینه‌ام آرد خروش


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
Minoospellerberg

So beautiful -

by Minoospellerberg on

Minoospellerberg

So beautiful - my favorite part part of it ای من نزدیک تر از من به من
بی‌ خبرم از خبر خویش تن

 


hamsade ghadimi

nicely done

by hamsade ghadimi on

thanks for posting this beautiful poem.


mina64

One Of The Most Beautiful Poem Ever

by mina64 on

Beautiful and heartfelt - Thank you.
در عجبم اینکه منم چیستم؟
کیستم ار من خود من نیستم


Jahanshah Javid

Zendeh Baad

by Jahanshah Javid on

حیف زبان کوته و مقصد بلند
عقل کشیدست زبان را به بند

One of the most beautiful poems I've ever read. Ever.


Chupaun

Beautiful - Addressed to the beloved

by Chupaun on

Agree with Mr. Ali Parsa:  As I read it, this is a poem in the tradition of Rumi and other Erfani poets of "vahdat vojood" inspiration, where the unity of one and his beloved is celebrated throguh love leading to enlightenment. The composer is mahmoud seraji, aka, M. S. Shahed, who I believe, based on his biography on his site: www.mahmoudseraji.com , still lives in iran and is in his mid to late seventies.

در عجبم اینکه منم چیستم؟
کیستم ار من خود من نیستم

بود و وجودم همه از بود تو
کلّ جهان تار تو و پود تو


Ali A Parsa

Beaufiful, menaningful and inspiring. Thanks

by Ali A Parsa on

I only wish there was a distinct mention of the writer and for whom it was written. Am I write to assume that it addresses the supreme being and the universal force behind all creation? If so I am satisfied except for having the name of the composer.

 

khody


Monda

Wonderful

by Monda on

She is a very fortunate woman to have these words written for her.