هنوز ها

 هنوز ها
by nilofar-shidmehr
10-Oct-2010
 

چهار سروده برای آنکه جان بدر برد
و آنکه نبرد
 
(1)
 شعری نگفته دارم
امشب که شب نمی شود
شعری برای آنها
                که پرت شدند:
برای آنکه عمیق ترین نقطه ی پرتگاه را
لمس کرد
و آنکه نکرد*
و هنوز مثل من
                        افتاده است
در تعلیقی
که معلق نمی شود
   
* زندانی ایتالیایی و از جان به در بردگان اردوگاه فاشیست‌ها     
از پریمو لوی  (Primo Levi)

 
(2)
می گفت هنوز خواب می بیند
که از اوین
           کامیون کامیون  
دمپایی ابری می برند

و او چشمبند شب را کنار می زند
و می بیند
که ابرها ریش ریش می شوند
تا در شقیقه هایش
تیر خلاص می زنند
یک دو سه ...
و او نمی میرد

هنوز خواب می بیند

(3)
اوین
مردی زره پوش است
  که هنوز
از قرون وسطی
با شمشیری آهیخته        
بر تپه های شمال تهران ایستاده است

مردی که پشت کلاه خودش
هزاران شبح
چهره عریان کرده اند

(4)
برای مویه کردن
گوری باید و نامی
نگاشته بر آن

خاوران شبحی است
که مادرانش هنوز
اجازه ی عزاداری
نیافته اند


Share/Save/Bookmark

more from nilofar-shidmehr
 
Niloufar Parsi

repeat to admin

by Niloufar Parsi on

pls remove this from the list of my blogs!


Niloufar Parsi

to admin

by Niloufar Parsi on

why does this appear on the list of my blogs?! i didn't write this.

apologies to nilofar-shidmehr, but am not sure how else to ask the question.


Azarin Sadegh

Thank you, dear Nilofar, for the clarification!

by Azarin Sadegh on

I knew it was you! I was certain that only you were capable of writing such gorgeous powerful poems...

Thanks a lot for clarifying the issue! JJ should be sleeping or something..:-)


Nazy Kaviani

The one that survived...

by Nazy Kaviani on

Everyday
The taxi would pass it
The curvy wall on the hill
Evin

More than once
The one that survived,
Millions like her,
asked:

"Oh walls of Evin
What do you know?
What have you seen?
What have you heard?

Oh hills of Evin
Did you see the spirits fly away
After they left the young bodies?
How many?"

And where was I?
I couldn't see
I couldn't hear
I couldn't know
Now am I excused?
Can I go home now?

The ones that survived
Were millions
With no excuse
We survived
I survived

But not really.


marhoum Kharmagas

I can relate to that!

by marhoum Kharmagas on

برای آنکه عمیق ترین نقطه ی پرتگاه را
لمس کرد

vali akharash naioftaad

!

(I am not kidding this time, thanks Nilou)


Souri

Beautiful!

by Souri on

Very beautiful. I liked them all.

I loved the part about "madaraan e Khavaraan"

Thanks.