ممه های مرا لولو برده است

های لولو! مشتی ممۀ درجه یک برات دارم

ممه های مرا لولو برده است
by Fatemeh Zarei
25-Apr-2011
 

دیگر فراموش کن که دست کنی توی سطل آب نمک و بلال برشته برای خودت در آوری. فراموش کن که آدم را توی آب نمک بخیسانی برای روز مبادا.

شوری آب نمک که زبانم را گزید فهمیدم چه خبر است. نگاهی به دور و برم انداختم و دیدم، ای امان! این همه پری دریایی توی این حوض آب نمک چه می کنند؟ معطل نکردم و زود ممه خوشگل ها را سوا کردم و نقشه ام را باهاشان درمیان گذاشتم و جَلدی نامه نوشتم به لولو.

های لولو! مشتی ممۀ درجه یک برات دارم. دست شما را می بوسم اگر بیایی همه اشان را ببری اقیانوس آرم.

حالا اینجا شوری نمک اقیانوس به پوستم سازگار است. اینجا که هستم هیچ منتظر روز مبادای شما نیستم. اینجا صیادان شریف ماهی می گیرند و تا تهش را می خورند و می گویند به به. و هیچ کس حوض آب نمک ندارد. اینجا موهای من باز است توی آب و آفتاب. و دست لولو هم بر ممه های نازنین من سزاوارتر از دست های بی خاصیت شماست.


Share/Save/Bookmark

Recently by Fatemeh ZareiCommentsDate
فردا قرار است شما بمیرید
-
Aug 20, 2012
Goodbaye Party
-
Aug 10, 2012
جیگر جون
-
Aug 03, 2012
more from Fatemeh Zarei
 
Faramarz

ممه رو لولو برده!

Faramarz


Dear Ms. Zarei,

The issue of Mameh has come up before on this site and our resident expert MPD has addressed it and many of us have put our 2 cents into it! But thanks for bringing it up again! It is always good to see another perked up Mameh!

//iranian.com/main/blog/multiple-personal...


Hafez for Beginners

Enjoyed

by Hafez for Beginners on

I enjoyed discovering your insights. Thank you. I did want to give you a little warning that the "roozeh mabada" way of thinking is alive and well in the US, too. The last Vice-Presidential candidate of the GOP, was an ardent expounder, for example. 

I enjoy your voice and would like to hear it in say, 10 years - with it's observations of your new home - (ie. when the comparison  with the past is over) - an interesting voice will remain interesting.

Freedom is indeed priceless. Freedom without culture, however, comes with its own complex challenges and disappointments. My personal opinion. Thank you for the post.

Afsaneh