تاریخ زرفشان ما

جهت کمی مزاح، درسهائی را مرور کنیم


Share/Save/Bookmark

تاریخ زرفشان ما
by Azarbanoo
14-Aug-2012
 

درس اول: ما يک کشور بزرگ بوديم، روسيه ارتش قوي داشت، دولت ايران ببو بود. در جنگ هاي ايران و روس بخش وسيعي از ايران سابق تبديل شد به روسيه فعلي. به همين دليل ما سه شعار مهم را سي سال مي دهيم: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس دوم: انقلاب مشروطه اتفاق افتاد، مشروطه خواهان که به آنها افتخار مي کنيم، به سفارت انگليس پناهنده شدند، کلنل روس مجلس ملت و کشور را به توپ بست. روس ها پادشاه ديکتاتور را پناه دادند. در تمام مدت انقلاب مشروطه روس ها مخالف مشروطه و انگليس ها طرفدار مشروطه بودند، به همين دليل ما هم مشروطه را دوست داريم، هم شعار مي دهيم: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس سوم: کمونيست ها در روسيه سرکار آمدند، آنها تمام قراردادهاي ظالمانه با ايران را مي خواستند لغو کنند، اما نکردند. در عوض تصميم گرفتند جمهوري گيلان را ايجاد کنند تا به جاي اين که کمونيست هاي گيلان که فرق کمونيسم با ازون برون را نمي دانستند و پيشنمازشان رهبر حزب کمونيست شان هم بود، بروند به روسيه، روسيه بيايد به گيلان. در نتيجه ميرزا کوچک خان مستقيما بوسيله روس ها کشته شد، سرش را هم فرستادند براي رضا شاه. به همين دليل ما سالهاست شعار مي دهيم: مرگ بر انگليس، مرگ بر آمريکا، مرگ بر اسرائيل.

درس چهارم: رضا شاه ديکتاتور بزرگي بود و همه را کشت، مثلا 53 نفر از اعضاي حزب کمونيست را دستگير کرد و يکي از آنها، تقي اراني در زندان کشته شد، بعد بقيه اعضاي کميته مرکزي، يعني همان 52 نفر ديگر به روسيه پناهنده شدند و به دليل همين که به روسيه پناهنده شده بودند، در آنجا کشته شدند يا تبعيد شدند يا بيچاره شدند. به همين دليل کمونيست هاي ايران و ساير ايرانيان که حداقل نيم ساعتي توده اي بوده اند، هميشه شعار مي دهند: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس پنجم: جنگ دوم جهاني اتفاق افتاد. ايران تبديل به پل پيروزي شد. آمريکا و انگليس از روي اين پل رد شدند تا به روسيه کمک کنند، در عوض وقتي روسيه پيروز شد، اولين کاري که کرد، اين بود که چون کشور کوچکي بود، تصميم گرفت آذربايجان را هم براي خودش بردارد. آذربایجان از ايران جدا شد و به همين دليل روشنفکران و سياستمداران ما هميشه شعار مي دهند: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس ششم: دولت مصدق سرکار آمد، مصدق چون مخالف روسيه بود، به عنوان طرفدار انگليس شناخته شد، اما چون عليه انگليس مبارزه کرد، معلوم شد آمريکايي است. مخالف اصلي مصدق در طول سه سال حزب توده بود، و يک صبح تا شب هم آمريکا کودتا کرد. بعد از کودتا هم اولين دولتي که کودتا را برسميت شناخت، شوروي بود. توده اي ها هم به شوروي پناهنده شدند، تعدادي از آنها در شوروي بيچاره شدند، تبعيد شدند، اعدام شدند و تعدادي از آنها هم زماني که در شوروي پناهنده بودند، طرفدار اقدامات دولت شاه در اصلاحات ارضي بودند. در نتيجه ما ايرانيان هرگز فراموش نمي کنيم که بايد شعار بدهيم: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس هفتم: آمريکايي ها انقلاب سفيد کردند، انگليسي ها هم رفتند پي کارشان، حکومت در دهه چهل کاملا دست آمريکا افتاد، روس ها و توده اي ها اصلاحات ارضي را تائيد کردند، توده اي ها مشغول آموختن دروس پزشکي در شوروي شدند، تعدادي از آنها هم در شوروي تبعيد، کشته و يا بدبخت شدند و برخي از پناهندگان به شوروي فرار کردند و اين بار از دست شوروي به ايران پناهنده شدند، در نتيجه روشنفکران ايراني همواره چپ باقي ماندند و هرگز فراموش نکردند که شعار بدهند: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس هشتم: در ايران انقلاب مسلحانه آغاز شد. نيروهاي مسلح و فداکار، آمريکايي ها را کشتند، تعدادي از آنها براي جنگ با اسرائيل رفتند. آنها براي کمک به سوي شوروي رفتند، شوروي به آنها گفت که انقلاب مسلحانه کار غلطي است، بهتر است اطلاعات جمع کنند و به شوروي بدهند تا شوروي با آمريکا بجنگد. درست در همان زماني که اين افراد کشته مي شدند، دولت چين و شوروي با ايران روابط درخشان داشت و ايرانيان همواره ياد گرفتند شعار بدهند: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس نهم: انقلاب ايران در سال 1357 اتفاق افتاد، سفارت آمريکا اشغال شد، سفارت اسرائيل محو شد، رايطه ايران و انگليس همواره در تمام اين مدت تيره و تار بود، سفارت روسيه روز بروز بزرگتر شد، سفارت روسيه هم با توده اي ها رابطه داشت، هم با فدائي ها، هم با مجاهدين، هم با حزب اللهي ها، به همه هم مي گفت: خط امام بهترين خط از نظر خط شناسي است. توده اي ها و فدائيان در جبهه اي که روسيه در آن به عراق کمک مي کرد کشته مي شدند، اما با سپاه و کميته همکاري مي کردند، دولت ايران کمونيست ها را دستگير کرد. کمونيست ها از دست جمهوري اسلامي به آمريکا، انگليس و روسيه پناهنده شدند، بعدا از دست روسيه به آمريکا و انگليس پناهنده شدند و در آنجا شعار دادند: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس دهم: جنگ آغاز شد. صدام حسين کمونيست بود، موشک صدام حسين سوخو و اسلحه اش کلاشينکف و کاتيوشا بود، ما با موشک آمريکايي و توپ آمريکايي و مسلسل آمريکايي عليه کساني که اسم حزب شان حزب بعث بود، مي جنگيديم. در تمام مدت جنگ شوروي به صدام کمک مي کرد و به ايران کمک نمي کرد، ما در طول جنگ ياد گرفتيم که صدام آمريکايي است، انگليسي است و اسرائيلي است. در حالي که آمريکا صدام را نابود کرد، اسرائيل هم عراق را بمباران کرد و عاقبت هم دشمن ما را آمريکا و انگليس از بين بردند و در تمام اين مدت روسيه و ونزوئلا و کوبا آخرين طرفداران صدام بودند. و ما همواره شعار مي داديم: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس يازدهم: شوروي سقوط کرد. امام خميني سقوط کمونيسم را پيش بيني کرد، روسيه شد بيست کشور و پنج کشور آن در درياي خزر ماندند، زماني که يک کشور بود و شاه خائن بود، سهم ما از خزر 50 درصد بود، بعد تبديل شد به 20 درصد، بعد رسيد به 15 درصد، بعد رسيد به 12.5 درصد، بعد کم تر شد و کم تر شد، ما مي توانستيم اعلام کنيم که ايران هم تبديل به پنج کشور شده است، و در نتيجه 50 درصد بگيريم، اما ما چون گاز لازم نداريم و نفت داريم و تا زمان ظهور حضرت هم مشکل انرژي نداريم و بعد از آن هم با نور تغذيه مي کنيم، همچنان معتقديم آمريکا و انگليس و اسرائيل بايد از آذربايجان و ترکمنستان و روسيه و تاجيکستان و غيره بيرون بروند تا پاي برهنه ما باشد و پوتين که وقتي به تهران آمد، شعار مي دهيم: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس دوازدهم: ما از آمريکا و انگليس و اسرائيل بيزاريم، روسيه از اينکه ما از آمريکا و انگليس و اسرائيل بيزاريم خوشحال است. ما مي خواهيم بجنگيم، روس ها به ما اسلحه مي دهند و از ما پول مي گيرند و ما مي گوئيم مرگ بر آمريکا، ما مي خواهيم در سازمان ملل از انرژي هسته اي دفاع کنيم و چين و شوروي عليه ما راي مي دهند و ما مي گوئيم: مرگ بر انگليس، ما مي خواهيم بوشهر را راه بيندازيم و روس ها که طرف قرارداد هستند، راه نمي اندازند و ما مي گوئيم مرگ بر اسرائيل. ما با مافيا مخالفيم، در نتيجه با اروپا مي جنگيم و مافياي روسي دوست ماست. ما با آمريکا مخالفيم، در نتيجه روسيه از دشمني ما با آمريکا پول در مي آورد، ما با اسرائيل مخالفيم، در نتيجه روسيه هم به ما اهانت مي کند، هم پول ما را مي گيرد.

فردا پوتين به تهران مي آيد تا مثل تمام اين 150 سال پاهاي برهنه ملت را له کند، و ما بايد يادمان نرود که حتما شعار بدهيم: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل

ما ملتی فهیم، بزرگ، باهوش، با اراده، قوی، غیرتمند و خیلی چیزهای دهن پرکن خفن هستیم! اما یک اشکال کوچک داریم، آن هم اینکه از تمامی علوم رایج فقط تاریخ را بلد نیستیم، که آن هم اصلا مهم نیست و تک ماده میزنیم !

-- D.P


Share/Save/Bookmark

more from Azarbanoo
 
default

پاسخی به این نوشته از زاویه ای متفاوت

ahosseini


دور باطل

دور باطل داستان قدرت است

داستان شيرها و ببرها

داستان گرگ ها

همچنين كفتارها

روباه ها

با شغالان

در كنار گوسفندان

آهوان و گور خرها

اشتران و گاوها

مرغ ها

جمع خروسان

بلبلان و قمريان

گنجشك ها و ساير پروازگر ها در هوا

نام اين جنگل ولي ايران بود

يا كه نامش جنگل انسان بود

آرى اين جنگل خودش

يك گوشه از

يك جنگل گسترده دنيا بود

....

//iranian.com/main/blog/ahosseini-156

 

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


default

Mercy for posting this article

by rain bow movment on

There is no limit to stupidity & ignorance of some ........


Mardom Mazloom

مرگ بر

Mardom Mazloom


در مجلس عروسی سه پسر یهو غیبشان میزند.
فرد آخوندی از میان جمع به دنبال آنان میرود و در حال شاشیدن آنها را میابد.
از آنان میپرسد: شما خجالت نمیکشید از این کار؟ این کار حرامه.

جوانان به اتفاق گفتند: حاجی ما کار بدی نمیکنیم داریم شعار مینویسیم بر
ضد دشمنان ملت.

اولی گفت من نوشتم مرگ بر آمریکا.

حاجآقا گفت: احسنت آفرین بارک الله.

دومی گفت: من نوشتم مرگ بر اسراییل.

حاجی گفت: احسنت احسنت طیب الله آجرک الله.

سومی که کمی شیطانتر بود گفت: حاج آقا من سواد ندارم بیا خودت سرش را
بگیر و هر چه میخواهی به دشمنان اسلام و مسلمین فحش بنویس


daneshjoo

آموزش و پرورش را دریابیم

daneshjoo


Daneshjoo

 سپاس از نوشته شما

چرا ایرانیان از آخوندها متنفر شده اند؟

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-64

 

شیخ برو کُلِ نظامت ببر

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-63


All-Iranians

ما ملت

All-Iranians


یک مشت حرف درست
ما ملتی فهیم، بزرگ، باهوش، با اراده، قوی، غیرتمند و خیلی چیزهای دهن پرکن هستیم! اما یک اشکال کوچک داریم، آن هم اینکه از تمامی علوم رایج فقط تاریخ را بلد نیستیم، که آن هم اصلا مهم نیست و تک ماده میزنیم !

پاینده باشید

 


h.jahanshahi

جهان بینی نادرست

h.jahanshahi


مرسی! به مسایل درستی اشاره کردید. متاسفانه ما کشورهایی را دشمن خود میدانیم که با ما دشمنی ندارند. من فکر میکنم مشکل اصلی ما هم همین جهان بینی غلط ماست

موفق باشید


Khebedin

It is mostly true. I liked

by Khebedin on

It is mostly true. I liked it very much.


Roozbeh_Gilani

یک مشت چرت و پرت!

Roozbeh_Gilani


Dear Azarbanou: I dont mean any offence to you or even the original writer of this nonsense which is either a laughable attempt at distorting historical facts or a reflection of the writers absolute lack of knowledge about Iran's modern history.

But he/she implied (I think...) one thing right. that is:

"Death to no country"

 

 


Zorumbaa

Did you forget Kroush, aka, Cyrus the Great?

by Zorumbaa on

Interesting collection of some facts and a good short visit to the Land of Reality.  I guess this history goes back a long time ago, according to hyper-nationalists, some 10,000 or more years ago! We obviously can’t say DEATH to Brits, America, Israel, god-less pinkos, IPad, and Satan landing on the moon for SLAVERY during the reign of Kourosh and Achemnides Kingdom, and the fact that he, Kourosh WAS NOT the first one to declare principals of the Human Rights with his famous Cylinder. Before that there were the reforms of Urukagina of Lagash (C 2350 BC) or Code of Hammurabi (1780 BC). The Old Fox, Great Satan, Zionists et al did not exist those days. So how about adding Greeks, Romans, Babylonians, Martians, and others to the list of MARG BAR?! Every freaking thing in our history and NOW IS someone else’s fault, not me, not you and the rest of jackasses. After all part of that culture that we are proud of teaches us and our children the value of the following that makes us an IRRISPONSIBLE bunch of pathetic self-pitying people.    من نبودم دستم بود   /   تقصیر استینم بود  


MRX

Exactly

by MRX on

If we knew our history we wouldn't be in this mess. Apparently one ghadesieh was not enough so we had to repeat it again. on that note marg bar amrika, marg bar inglis, marg bar isreal!!!


Azarbanoo

Editor, Thanks

by Azarbanoo on

For this blog and nice picture accompany it.


Azarbanoo

The Writer of This Blog

by Azarbanoo on

Is unknown.  I received it via my personal e-mail.  I found out a lots of truth in it.  I hope you find it interesting how we Iranians follow our dictators without using our brain.


Mardom Mazloom

انشالله که به همین دوازده درس اکتفا کنیم؛

Mardom Mazloom


چون سیزده عدد نحس یست و شاید درس سیزدهم باعث ویرانی کامل کشور به دست آن خرس کریه و نوکران امامه به سرش شود.