موش‌ها و آدم ها

موش‌ها و آدم ها
by Shazde Asdola Mirza
13-Oct-2012
 

پرده تمدنش را کنار زدم

تا آبشاری از مرمر سپید نمایان شد.

دستهای زمخت و تیره رنگم

با هیجان سرگرم ستایش آن اعجاز شدند.

… چون حمله بربرها به شهر روم


رقص جاودانه آدمها در گرفت،

وحشیانه و با ماسک‌های رنگارنگ.

جادوگر پیر بر تنبک پوستی‌ می‌‌کوفت،

تا ساق سیمینش با زنگوله‌ها سمفونی بسازند.

… مثل آنشب، در بزم زولو ها


از تمدنش،

از بربریتم،

از تمام قبیله وحشی،

جدا ماندیم.

… به سبک موش های آزمایشگاه.


Share/Save/Bookmark

Recently by Shazde Asdola MirzaCommentsDate
The Problem with Problem-Solvers
2
Dec 01, 2012
I am sorry, but we may be dead.
18
Nov 23, 2012
Who has killed the most Israeli?
53
Nov 17, 2012
more from Shazde Asdola Mirza
 
Shazde Asdola Mirza

Thanks ...

by Shazde Asdola Mirza on

Jesh Daram: for the typo correction;

Anglophile: for the video link;

dear All-Iranian: for the kind and supportive note. 


Jeesh Daram

زمخت صحیح است

Jeesh Daram


زمخت = زبر، خشن

مثال: دستهای ضخیم و زمخت خود را روی چیزش گذاشتی   


anglophile

اسدالله یه یادی هم از منبع الهامت بکن

anglophileAll-Iranians

Excellent

by All-Iranians on

Thank you for sharing.


Shazde Asdola Mirza

to understand the MAN, one needs to understand the MICE

by Shazde Asdola Mirza on

The "civilized" facade (which one way or the other, has been injected into our brains from childhood) can only be truely understood and decoded, if we study our evolution and links with the animal world.

Divaneh jan: that's why objective science studies the mice to understand the many aspects of the man's characteristics.


divaneh

Thanks Shazde

by divaneh on

Sometimes I feel we are all laboratory rats. Thanks for sharing Shazde Jaan.