freenet
02-Nov-2010
اخبار نگران کننده ای در رابطه با تشدید فشارها  بر زندانیان سیاسی بدست رسیده>>>
freenet
28-Aug-2010
نظام های استبدادی بخاطر نوع رابطه ای که با اکثریت جامعه بوجود میآورند. از اساس بی ثبات هستند.>>>
freenet
12-Mar-2010
چهار شنبه سوری،سیزده بدر، روز جهانی کارگر و روزهایی که هر یک سمبلی از وقایع تاریخی، یادبودها وجشن ها ی ملی ما هستند یکی پی از دیگری در راهند>>>
freenet
05-Mar-2010 (5 comments)
در هشت ماه گذشته مقالات و نوشته های متعددی در رابطه با ضرورت اتحادی فراگیر و تشکیل جبهه ای دمکراتیک منتشر گردیده است>>>
freenet
18-Feb-2010
ببینید دولت قانون مدار چند اصل اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر را در عرض چند ماه اخیر زیر پا گذشته>>>
freenet
02-Feb-2010 (one comment)
هدف اصلی نظام از اعدام ها ایجاد ترس و ارعاب برای به حداقل رسانبدن حضور مردم در اعتراضات 22 بهمن است>>>
freenet
17-Jan-2010
طالبان ایران بار دیگر در ادامه پروژه های ضد انسانی خود برای تشدید جو خفقان و “حفظ نظام” در تدارک پروژه بخش “اعترافات” از هموطنان بهایی، چند روزنامه نگارو فعال مدنی و معترضین به سرکوب های اخیر هستند>>>
freenet
16-Jan-2010
به یاری فرزاد کمانگر و حبیب لطیفی بشتابیم >>>
freenet
26-Dec-2009
برای کسانی که خواهان استقرار دولتی دمکراتیک، با قوانینی مبتنی بررعایت اصول جهانی حقوق بشر در کشورمان هستند، این نظام اصلاح پذیر نیست>>>
freenet
02-Nov-2009 (one comment)
امروز شاهد شکل گیری جنبشی گسترده در برابر نظام“جمهوری” اسلامی هستیم. ایران کشوری پهناور با اقوام وگرایشات فکری متفاوت و ادیان مختلف است>>>
freenet
27-Oct-2009 (3 comments)
چرا جمهوری؟ مردم ايران خواهان آنند که حقوق انسانی شان رعايت شود، کشوری آباد و آزاد داشته باشند و بتوانند برای ساختن زندگی بهتر تلاش کنند>>>
freenet
08-Oct-2009
ولع سیری ناپذیر "جمهوری" اسلامی برای اعدام و گسترش خشونت در جامعه>>>
freenet
06-Oct-2009 (2 comments)
ضرورت تشکیل جبهه متحد آزادی خواهی و پیشنهادهابی برای تشکیل آن>>>
freenet
30-Sep-2009 (one comment)
بهایی که برای زندگی در جامعه استبداد زده می پردازیم بمراتب بیشتر از بهایی است که با مبارزه سنجیده برعلیه آن می دهیم.پس تلاش میکنیم. مسیر رهایی از استبداد طولانی است .>>>
freenet
28-Sep-2009 (one comment)
دیندار دمکرات کسی است که با اعتقاد خود وبه انجام مناسک دینی و راز ونیازهایی که بدان ها نیاز دارد می پردازد. حق کسی را ضایع نمی کند>>>