مولوی - "من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو" ... صدا: احمد شاملو

مولوی - "من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو" ... صدا: احمد شاملو
by R2-D2
20-Jun-2010
 

 

 

 

 

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو

سخن رنج مگوجز سخن گنج مگو
ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو

دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت
آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو

گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم
گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو

من به گوش تو سخن های نهان خواهم گفت
سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو

گفتم این روی فرشته ست عجب یا بشر است
گفت این غیر فرشته ست و بشر هیچ مگو

گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد
گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو

ای نشسته تو در این خانۀ پر نقش و خیال
خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو

 

 


Share/Save/Bookmark

more from R2-D2
 
yolanda

...

by yolanda on


R2-D2

...

by R2-D2 on

Yolanda

I just published this new blog on Rumi and Shamlou - You had asked me to alert you of that

 

مولوی: "ای یوسف خـوش نام ما خوش می روی بر بام ما" - صدا: احمد شاملو

 

 

There are two (2) other videos on YouTube about this poem

 

//www.youtube.com/watch?v=lMleA2JBbkU

//www.youtube.com/watch?v=DPKE7Nirt1k

 

 

Go ahead and put them in the comment section of the new blog if you like

 

 

 


R2-D2

Yolanda

by R2-D2 on

Tks for the videos - That video that you made the reference to is not a recitation of Our Death is our wedding in Farsi, but that of the poem in this blog :)

I think that I am just going to make an independent blog of Our Death is our wedding - The Farsi version is hard to find, and people may be looking for it - I'll link it to this blog - When it's ready, I'll put in the comment - Please  re-post all videos, comments, etc. for this poem over there :)

 

 


yolanda

....

by yolanda on

Hi! RD,

    I am glad that you found the Farsi poem for "Our Death is our wedding". I think this is a super important poem......I gradually started to understand why Iranians are so brave! Wow! This thread is getting good!

Here is the "Our Death is our wedding" recitation in a TV movie:

Is this "Our death is our wedding" song?

A cool poem

Cool quotes

More cool quotes

A famous poem with HD photos!

Rumi's poem recited in Farsi

 

 


R2-D2

مولوی - "مرگ ما هست عروسی ابد"

R2-D2


 

 

مرگ ما هست عروسی ابد
سر آن چیست هو الله احد

شمس تفریق شد از روزنه‌ها
بسته شد روزنه‌ها رفت عدد

آن عددها که در انگور بود
نیست در شیره کز انگور چکد

هر کی زنده‌ست به نورالله
مرگ این روح مر او راست مدد

بد مگو نیک مگو ایشان را
که گذشتند ز نیکو و ز بد

دیده در حق نه و نادیده مگو
تا که در دیده دگر دیده نهد

دیده دیده بود آن دیده
هیچ غیبی و سری زو نجهد

نظرش چونک به نورالله است
بر چنان نور چه پوشیده شود

نورها گر چه همه نور حقند
تو مخوان آن همه را نور صمد

نور باقیست که آن نور خدا است
نور فانی صفت جسم و جسد

نور ناریست در این دیده خلق
مگر آن را که حقش سرمه کشد

نار او نور شد از بهر خلیل
چشم خر شد به صفت چشم خرد

ای خدایی که عطایت دیدست
مرغ دیده به هوای تو پرد

قطب این که فلک افلاکست
در پی جستن تو بست رصد

یا ز دیدار تو دید آر او را
یا بدین عیب مکن او را رد

دیده تر دار تو جان را هر دم
نگهش دار ز دام قد و خد

دیده در خواب ز تو بیداری
این چنین خواب کمالست و رشد

لیک در خواب نیابد تعبیر
تو ز خوابش به جهان رغم حسد

ور نه می‌کوشد و بر می‌جوشد
ز آتش عشق احد تا به لحد

 

 دیوان شمس - غزلیات - شماره ٨٣٣

 

 


R2-D2

Yolanda

by R2-D2 on

I found the original Farsi version of Our Death Is Our Wedding:

It's in Divan-e Shams, Ghazaliat, No. 833 -

I am going to post the original Farsi verison above this comment .....

BTW, If you can find a nice recitation of it, please post it :)

 

 


yolanda

.....

by yolanda on

Hi! RD,

      If you search "Our Death is our wedding" online, you will find a lot of sites......but they are all in English:

//www.obit-mag.com/articles/funeral-songs/poems/our-death-is-our-wedding

They said the poem is from Mystic ode 833...I believe Mystic ode is Mathnavi or Masnavi. This poem seems to be a very famous & popular poem, that is great!

I searched Shahriari's site, but he does not post any Farsi poems, only the English translations:

//www.rumionfire.com/mathnavi/index.htm

P.S.  I hit a jackpot! I found Shahriar Shahriari's site with Hafiz' poems in Farsi and English. This guy is super talented. He should publish all the translated poems!

//www.hafizonlove.com/divan/index.htm

Here is Shahriar's bio....he used to be a mechanical engineer...he lives in LA! OMG!

//www.shahriari.com/shahriar/background.htm


R2-D2

Tks Yolanda :)

by R2-D2 on

These videos are great -

If you have Rumi's Farsi version of the poem below, post it also - If you have have a link to the Farsi version, post it, and I'll copy it :)

 

 


yolanda

....

by yolanda on

Hi RD,

    I copied and saved "Berimid, Berimid" in English......that poem is definitely a keeper. I found another poem of Rumi that matches the spirit of "Berimid". Here is the poem:

******************************

Our death is our wedding with eternity.
What is the secret? "God is One."
The sunlight splits when entering the windows of the house.
This multiplicity exists in the cluster of grapes;
It is not in the juice made from the grapes.
For he who is living in the Light of God,
The death of the carnal soul is a blessing.
Regarding him, say neither bad nor good,
For he is gone beyond the good and the bad.
Fix your eyes on God and do not talk about what is invisible,
So that he may place another look in your eyes.
It is in the vision of the physical eyes
That no invisible or secret thing exists.
But when the eye is turned toward the Light of God
What thing could remain hidden under such a Light?
Although all lights emanate from the Divine Light
Don't call all these lights "the Light of God";
It is the eternal light which is the Light of God,
The ephemeral light is an attribute of the body and the flesh.
...Oh God who gives the grace of vision!
The bird of vision is flying towards You with the wings of desire.

*************************

  Rumi must have a lot of faith to write a poem like this. It is just awesome!
  Thank you for the Hafez link.....I bookmarked the link....I am glad that some of the Hafez' poems have English translation!
  thank you for sharing!
  Beautiful Persian Calligraphy!
  Great music and poem
  Beautiful poem with stereo sound music, very touching!

yolanda

.....

by yolanda on

Here is the English version of Hafez poem......very beautiful!

*****************************************

When sorrows upon seekers' hearts settle, will not rattle
When beauty with comfort starts battle, will unsettle.

When to fate they submit their mind, themselves will bind
Finally, when Beloved's beautiful curls find, put egos behind.

If they come to us a moment, and sit near, disappear
Yet when joy in their hearts will appear, becomes clear.

When laughter like red rubies to my eyes cling, my tears bring
From my face, when hidden secretes spring, joyously they sing.

understand that a lonely tear is but a gem that is dear
With a love so sincere, face early-risers they fear.

The healing balm of the pain of love is not easy for sure, and is pure
Those who use their mind to find such a cure, many failure will endure

Those who climbed fortune's ladder wrung after wrung, were strung and hung
And the ones who in praise sing Hafiz's song, are thought wrong.

Those favored by this spirit, noble and pure, tempt and allure
For love's pain if a cure they must secure, then failure will endure.

***************************

Beautiful Hafez' quotes!


Beautiful paintinngs!

Beautiful HD video

Stunning HD video

The best Farsi calligraphy I have ever seen!


yolanda

.....

by yolanda on

سمـن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند 
پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانـند
بـه فـتراک جفا دل‌ها چو بربندند بربندند
ز زلف عنبرین جان‌ها چو بگشایند بفشانـند
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
نـهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند
ز چشمم لعل رمانی چو می‌خندند می‌بارند
ز رویم راز پنهانی چو می‌بینند می‌خوانـند
سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند
رخ مـهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانـند
دوای درد عاشق را کسی کو سهل پـندارد
ز فـکر آنان که در تدبیر درمانند در مانـند
چو منصور از مراد آنان کـه بردارند بر دارند
بدین درگاه حافظ را چو می‌خوانند می‌رانـند
در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند
کـه با این درد اگر دربند درمانند درمانـند

 


R2-D2

Tks Yolanda :)

by R2-D2 on

These are beautiful videos - Remember, in one of the previous blogs, you had mentioned that you had watched the Power of Myth videos by Joseph Campbell :) - The duality that it talks about, is exactly what is being explained by Rumi here ....

In this World that we live in, which is restricted by Time and Space, everything comes in pairs: Good and Bad; Pretty and Ugly; Man and Woman; etc., etc.

To experience a moment of Eternity, one can transcend these dualities - even in this Physical World

 

R D

 

 


yolanda

.....

by yolanda on

Hi! RD,

    I found another version of the English translation for the poem in your blog. This version seems to be an abridged version of Rumi's original poem.

Shajarian's voice is heavenly......his son's voice is great, too. I guess it is genetic, LOL!

Apparently Afghans and Tajiks read Rumi's poems, too!

A very pretty song with beautiful pictures!

Very beautiful and elegant Farsi calligraphy!

This Sufi poem of Rumi is absolutely beauitiful. It is one of my favorite Rumi poems! It talks about duality....."every part of the world is paired with its mate"..."Heaven is the man, Earth is the woman"......"day and night are perfecting each other's mutual work"....wow! It makes perfect sense. I found the book which has this poem: The Art of Loving.

Thank you for the Hafez link.....I will listen to it later!

 

 


R2-D2

Shamlou Reciting "Hafez" (Audio)

by R2-D2 on

The Album

 

 


R2-D2

That's Right :)

by R2-D2 on

This is sung by Dariush, the great Iranian Pop singer :)

 

 


yolanda

.....

by yolanda on

Hi! RD,

     I found the song that matches perfectly to your blog poem, is that right? The lyrics starts at 1:40


R2-D2

Yolanda

by R2-D2 on

A Great Work Of Art, Such As A Great Poem, Transcends All Barriers :)

By that I mean, you don't necessarily have to speak the language that the poem is written in, or have a full command of it, to fully grasp its impact!

I believe that infused in any Great Work Of Art, there is indeed the magic, inspiration, and the power of its creator ready to be unleashed and experienced by the person exploring it .....

That Simple :) - !

 

R D

 

 


yolanda

......

by yolanda on

Hi! RD,

    This poem literally blows me away...it is absolutely beautiful and thought-provoking ...I have to say this poem got my attention by accident....I listened to all the tracks...I don't understand a word of what Shamlou was reciting......but "Berimid" stands out because it rhymes perfectly in Farsi...it is so poetic!

    Shahriar Shahriari is amazing that he was able to make "Berimid" rhymes so beautifully in English.....this guy is definitely my favorite translator....he is way better than Coleman Barks! It is disappointing that Shahriar is not selling any of his translated Rumi's poems....my 2nd favorite translator is Franak Moshiri who translated "The Alley" by Fereydoon Moshiri.

    Thank you for finding and posting the English version of "Berimid". This poem has made my day!

//www.backupflow.com/g.htm?id=15138


R2-D2

Bemirid Bemirid, By Rumi - English Translation

by R2-D2 on

This is by Shahriar Shahriari also - The same gentleman that you posted his translation for the poem in this blog:

 

Go and die, go and die,
For this love go and die,
When in this love you die
You will let spirits fly.

Go and die, go and die,
Fear no death, don’t be shy
When in this dust you lie
Your spirit will soar up high.

Go and die, go and die,
Let this existence pass by
This existence is your tie
And prisoners you and I.

With an axe cut the tie
And this, your prison, defy
When your chains you untie
With Kings, identify.

Go and die, go and die,
The handsome King satisfy
For the Lord when you die
Your glories multiply.

Go and die, go and die,
Like the tearful clouds, cry
When the cloud has run dry
You are the light of the eye.

Silence try, silence try
As close as you get to die
All your life, you apply
Your sigh and silence deny.

Ó Shahriar Shahriari
Los Angeles, CA
May 24, 1999

 

Hope You Enjoy It :)

R D

 

 


R2-D2

Yolanda (Re: Bemirid Bemirid, by Rumi - in Farsi)

by R2-D2 on

This is the Farsi version of the poem

 

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید
در این عشق چو مردید ,همه روح پذیرید

بمیرید بمیرید وز این مرگ نترسید
کز این خاک بر آیید سماوات بگیرید

بمیرید بمیرید وز این نفس ببرید
که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان
چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

بمیرید بمیرید وز این ابر برآیید
چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید

خموشید خموشید خموشی دم مرگ است
هم از زندگی از معجزه خاموش نفیرید

 

I'll post the English Translation of this poem above this comment

 

 


yolanda

.....

by yolanda on

Thank you, RD,

      I was able to play the "Album"....the #3 is "Berimid" again......I am very interested in this poem.....I found the song of "Berimid"....It was translated into "Die Die in this love". You need to click on the arrow before the song title "Berimid, Berimid" to play the song:

//www.ourstage.com/tracks/KXFWJHUGVXDS-bemirid-bemirid

I also like the music from track #5 'cause I heard the strain of beautiful santour...it makes me feel great!

The poem from this video is very beautiful and I read it for the 1st time, but the some pictures from this video look childish too me!


R2-D2

Yolanda (Re: Rumi Books)

by R2-D2 on

All of the books that you listed are good - The prices are also reasonable - Since these are translations, see which one you like best :)

BTW, the link to the Album should be working - Just checked it .....

 

 


yolanda

.....

by yolanda on

Hi! RD,

     I can't open the album, but I did listen to the "Audio Player"...my favorite is #3 "Bemirid"...it rhymes very well!

Last night I did searches on Amazon.....there are 1400 Rumi-related books...Coleman Barks has 100 books on Rumi. There are 190 Rumi poetry books.......I browsed thru many Rumi books by using the "Search inside this book" feature....I found several Rumi books I really like and I will order them later.

1) This book is my favorite, it is bilingual in English and Farsi.....it feels very authentic:

//www.amazon.com/Say-Nothing-al-Din-Persian-English/dp/1596750278/ref=sr_1_18?ie=UTF8&s=books&qid=1277266351&sr=1-18#reader_1596750278

2)

//www.amazon.com/Loves-Ripening-Rumi-Hearts-Journey/dp/1590305329/ref=sr_1_24?ie=UTF8&s=books&qid=1277266351&sr=1-24#reader_1590305329

3)

//www.amazon.com/Masnavi-Book-Oxford-Worlds-Classics/dp/0199552312/ref=sr_1_41?ie=UTF8&s=books&qid=1277300689&sr=1-41#reader_0199552312

4)

//www.amazon.com/Loves-Alchemy-Poems-Sufi-Tradition/dp/1577318900/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=books&qid=1277302427&sr=1-6#reader_1577318900


R2-D2

More Recitations Of Rumi (Mowlana) By Shamlou ...

by R2-D2 on

The Album

                      The Audio Player

Please Enjoy It :)

R D

 

 


R2-D2

Yolanda

by R2-D2 on

A religious government that is so afraid of its Mystics, in the case of Islam, the Sufis, that has to resort to all types of tools of oppression such as destroying their houses of worship, etc., in order to discourage and intimidate them, has absolutely No Moral Credibility - None Whatsoever!

This Islamic Government Is A Curse To All Iranian People - Even To Its Most Spiritual Citizens: Namely, The Sufis!

 

 


yolanda

......

by yolanda on

Hi RD,

      According to what I read, Turkish authority gave Sufis hard time at first......and later became more tolerant.....I am sure sufis in Turkey are not mistreated as badly as in Iran. In 2007 UNESCO sponsored a big event paying tribute to 800th anniversary of Rumi's birth and also declared 2007 the Rumi Year......

//portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=34694&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

//www.goreme.com/2007_mevlana_rumi_year.php

Rumi does have universal appeal and his poems are transcendental.....I have found more Rumi videos. Apparently a lot of people are interested in his poems and thoughts. That is great! Thank you for your blog, that gives me a chance to learn more about Rumi!

Mullahs seem to be very jealous and possessive......you have to follow their ideology exactly...otherwsie, they persecute you and torture you!

 


R2-D2

Yolanda

by R2-D2 on

If Rumi were to write some of his Mystical Poems today, he would probably be hung up by his toes by the Mullahs - :)

It goes to show you the liberties that he had over 800 years ago, which produced his magnificent works, and the ones existing in Iran today :) - !

Just Think About It .....

 

 


yolanda

......

by yolanda on

Hi! RD,

    I collect Iranian stamps. I noticed that Iran has not issued a commemorative stamp in honor of Rumi. Afghanistan and Turkey have done that! IRI gives Sufis hard time while Rumi is revered around the world. It is a shame!


R2-D2

Yolanda

by R2-D2 on

Sufis are a Direct Threat to these Mullahs - The whole concept of Sufism, which is a form of Mysticism, bypasses all these Mullahs for accessing God :)

These Barbaric Actions Show Nothing But Their Absolute Ignorance - It's Really That Simple :) - !

 

 


yolanda

.....

by yolanda on

Hi! RD,

   Be very honest with you, I am not happy with the way Sufis are treated by IRI......IRI demolished Sufi's house (headquarters) a while ago.....it was mean!

 //www.youtube.com/watch?v=Cb1p4X6AGZw&feature=related

//www.youtube.com/watch?v=EZJbuq9dyvI

//www.youtube.com/watch?v=vit3wgErAD8&feature=related