Blog

نگاهی بر تیتر های “Fred”

اگر شما هم مانند من هر هفته چندین بار (بر مبنای کار و گرفتاری های دیگر) به سایت ایرانیان.کام رجوع می نمایید، حتما با نوشته

Read More »

شعری برای اصغر و جعفر

کردی خوشحال دل هر ایرانی  بردی هم  اسکار و هم در برلین گرچه  غم ناک بود و حزن انگیز آفرین بر – جدایی  نادراز  سیمین

Read More »