هشت قدم

بیست ویژگی همسرآینده شما


Share/Save/Bookmark

هشت قدم
by Dariush Dehghan
15-Jan-2008
 

تصمیم گیری برای ازدواج یکی از چهار یا پنج تصمیم بزرگی است که می تواند مسیر زندگی انسان را کاملا تغییر دهد. بنا براین لازم است که چنین تصمیمی با نهایت دقت وبراساس بیشترین اطلاعات گرفته شود. این موضوع چنان مهم است که ارزش دارد حد اقل یکی ازدروس انتخابی موسسات آموزشی شود.

چنانکه متداول است اغلب ازدواج ها درسنین جوانی صورت می گیرد. دراین سنین معمولا نیروی جنسی انسان قوی، تجربه اش کم و احساساتش آتشین می باشد. نیروهای محرک دوران جوانی چنان به نیازهای آنی فوریت می بخشند که می توانند هر جنس مخالفی، که ظاهر نسبتا جالبی داشته و به جوان اظهارعلاقه کند، شایسته و خواستنی جلوه دهند شورو اشتیاق و وجدی که ازاین خواستنی بودن برمی خیزد موقتا موجب ندیدن یا توجه نکردن به جنبه های مهم دیگرزندگی مشترک می شود.

مدل ها و الگوهای ذهنی جوان چنان حقیقی جلوه می کنند که شنیدن و پذیرش سخنی بر خلاف این الگوها حتی از عزیز ترین افراد ی مثل پدر ومادران هم قابل تحمل بنظر نمی رسد. جوان طبیعتا نقش و الگوهای ذهنی خود را برهم نمی زند مگراینکه خودش بنحوی قانع شود که باید خطوطی ازآن نقش را پاک کند و یا برآن بیافزاید. اگر چه امکان دارد اما کم اتفاق می افتد که زنگ بیداری جوانی چنان بصدا در آید که نقش فعلی الگوهای ذهنیش را کاملا محو کرده و نقش جدیدی ترسیم کند. بنظرمی رسد که علت بسیاری از نا کامی های زناشویی وطلاق ها همین عجله در تصمیم گیری، اصرار بررای خود، ونداشتن معیارهای معتبر گزینش می باشد.

با این همه جوانان دور اندیش تری وجود دارند که علاوه بر نیازهای فوری کنونی به احتیاجات مهم آینده هم می اندیشند و می دانند که اصلی ترین دلیل ازدواج، کامل ترکردن زندگی موجودشان می باشد. آنها می دانند که زندگی فقط یک جنبه ندارد و سعی می کنند درگزینش همسر نیزبه همه جنبه ها توجه کنند.

آنها آگاهند که همسرشان مهم ترین عضو خانواده، پدر یا مادر فرزندشان ، رفیق راه، همفکر، پیش برنده هدف ها، همراز، همراه، نگهبان و مدافع زندگیشان خواهد بود. بنابراین گزینش را امری ساده نمی گیرند و پیش ازهراقدامی می کوشند تا معیارهایی برای انتخاب خود معین کنند.

همان گونه که داشتن معیارهای معتبرمی تواند موجب برگزیدن همسری دلخواه و برخورداری از یک زندگی آرامش بخش بشود، نداشتن معیار گزینش می تواند در مورد انتخاب همسر به حسرت و پشیمانی بیانجامد ، می دانیم که اگربرای بدست آوردن چیزی هزاران تلاش کنیم ولی ندانیم آن چیز چیست و چه مشخصاتی دارد، هرگز بدان دست نمی یابیم. حتی اگرهم بفرض محال پیدایش کنیم آن را نخواهیم شناخت. بنابراین باید دقیقا بدانیم چه می خواهیم تا دچار سرگردانی و اشتباه نشویم. برهمین اساس اولین قدم برای گزینش همسر اینست که روشن کنیم که دراو چه می جوییم. بعبارت دیگرلازم است دقیقا بدانیم که کاندیدای همسری ما چه صفات و ویژگی هایی باید داشته باشد تا مورد قبول ما واقع شود.

با توجه به این مطالب بسیارسود بخش است که هر جوانی که درجستجوی همسر است، شخصا بررسی هشت قدمی زیررا انجام دهد. این بررسی اولا ویژگی های همسرآینده اش را مشخص می کند، و ثانیا مقایسه پیشنهاد شده زیر، باو امکان می دهد که درصورت تمایل درالگوهای ذهنی خودش تغییرات لازم را ایجاد نماید. از آنجا که این بررسی و مقایسه بوسیله جوان و با مدیریت خودش صورت می گیرد، حاصلش را به آسانی می پذیرد و مراحل اجرای بررسی، سبب دلیل جویی و درنهایت گسترش دیدش می گردد.

برای انجام بررسی هشت قدم زیر را دنبال کنید:

الف - لیستی تهیه کنید و درآن بیست صفت یا ویژگی بنویسید که انتظاردارید درمرد یا زنی باشد که افتخارهمسریتان پیدا می کند. سپس نوشته های خود را بترتیب اهمیت و به نحوی بنویسید که مهم ترین ویژگی شماره یک باشد و ویژگی کم بها تر شماره 20، مثلا:

1- فهمیده باشد ( اگر فهمیدگی از نظر شما برترین ویژگی است)

2- راستگو و درست کار باشد.

3- دارای دانش و مهارت هایی باشد که با بکارکیری آنها بتواند نیازهای اقتصادی زندگی را برطرف کند. (تاکید بر نیازهاست نه خواست ها).

ب- اگر خانم هستید از 4 دوست دخترمجرد و اگرآقا هستید از 4 دوست پسر ازدواج نکرده بخواهید که بدون مشورت با شما و یکدیگر، هریک لیست مشابهی تهیه کنند.

ج- از 6 خانم یا از 6 آقا ی دیگر بخواهید هر یک لیست دیگری تهیه کرده و در اختیار شما بگذارند. هر یک از این خانم ها یا آقایان می بایست ده سال یا بیشترسابقه ازدواج داشته باشند. خانم ها از خانمها و آقایان ازآقایان با تجربه لیست را بخواهند .

د- اگر خودتان خانم هستید از دو مرد، و اگر آقا هستید از دو خانم آشنا نیزبخواهید که همین کاررا انجام دهند تا با بررسی ویژگی های مهم آنها، با دیدگاه جنس مخالف نیز آشنا شوید.

ه- 12 لیست را پس بگیرید و آنها را با دقت زیاد بخوانید و درمورد علت انتخاب ویژگی ها مخصوصا ویِژگی های اول تا ششم هرکس، با او گفتگو کنید و توضیح بخواهید تا اطمینان یابید که دلیل انتخاب آنها را بروشنی میدانید. این را خیلی جدی بگیرید و در صورت لزوم نکاتی را یاد داشت کنید.

و- جدولی بسازید که دارای 13 ستون باشد و نام هر فردی را که لیست تهیه کرده از جمله خودتان را در بالای هرستون بنویسید. سپس ویژگی های ذکر شده خود و آنها را چنان در زیرنام ها بنویسید که وِیژگی اول همه در سطر اول قرار گیرد و ویژگی 20 در سطر بیست. بدین ترتیب ویژگی های هر شماره در یک خط دیده خواهند شد. می توانید در صورت امکان بجای ساختن جدول، کاغذ لیست ها را بشکلی در کنار یکدیگر قرار دهید که مقایسه آسان باشد.
ز- ویژگی های لیست خود را با ویژگی های 12 لیست دیگر مقایسه کنید واگردر مواردی دلایل انتخاب آنها قوی ترو قانع کننده ترازدلایل شما بود درلیست خودتان تغبیرات لازم را ایجاد کنید.

ح- تغییرات جدید در لیست خودتان را بنحوی وارد کنید که وِیژگی های اول تا ششم، مهم ترین ویژگی ها باشند. یعنی ویژگی هایی که هرگز نمی توانید از آنها چشم پوشی کنید و لازم می دانید که هرکاندیدای همسری شما حتما آن ها را داشته باشد. بدین ترتیب کارتان آسان ترمی شود. چون با هیچ کاندیدایی مذاکرات را ادامه نمی دهید مگراینکه 6 ویژگی اول را داشته باشد. اگربیش از یک کاندیدا داشتید می توانید آنها را با هم مقایسه کنید و کسی را بر گزینید که علاوه بر 6 ویژگی اول بیشترین وِیژگی های دیگرتان را دارا باشد.

این بررسی ساده که ممکن است دو تا سه هفته وقت لازم داشته باشد، ویژگی های عمده را از نظرشما تعیین می کند. اما پژوهش های دیگرشما ادامه می یابد. اگرکاندیدایی ویژگی های خواسته شده شما را نداشت وقت خود را تلف نکنید. اما اگراظهار داشت که آن ویژگی ها را دارد باید اطمینا ن یابید که چنین است. در اینجاست که شما و گروه پشتیبانتان برای اثبات اظهارات کاندیدا، به کاوش و بررسی مدارک، و گفتگو با شاهدان می پردازید. با کاندید خود صحبت و رفت و آمد مکررمی کنید تا نشانه هایی بیابید که به نفی یا اثبات اظهارات ایشان بیانجامد. یادتان باشد که اگرکسی در خواستن شما جدی است حتما وِیژگی های جالبی درشما دیده که درخواست ازدواج کرده، بنابراین حق مسلم شماست که مطمئن شوید اوهم دارای ویژگی های مورد نظر شما می باشد. امیدست که این بررسی کوتاه مدت، بتواند درایجاد زندگی مسرت آمیزوسعادت بلند مدت شما نقشی داشته باشد.

برای اطلاعات بیشتر به کتاب " بسوی امروزی روشن و فردایی درخشان " نوشته همين نويسنده مراجعه فرماييد
 www.dariushdehghan.com.


Share/Save/Bookmark

 
default

Reply

by Dariush Dehghan (not verified) on

Dear Farzaneh:
Thank you for sharing your thought.
As you have suggested compromising is necessary in life. However
If you read the article again, you will find out that there is not
even a word about perfection. The article is just presenting a method for selecting.
The one who selects the criteria is reader, not the writer.
Reader will decide what is best for her or him.
Thanks,


default

Who can follow this instructions??

by farzaneh joon (not verified) on

Thanks for your lengthy "how to find your future husband/wife" instructions.
I have been married very happily for 15 years, not sure if your instructions are going to work.... this method of finding a spouse really means you, yourself are the perfect person to begin with. My question is "ARE YOU??" can people who are not perfect themselves actually look for the PERFECT person.
My idea is "give a little to get a little" if you are willing to compromise you will be happy with 70% of people in the world and if you just say "I want what I want" then you will be waiting for a very long time... I smell torshideh (makes no different if it's a boy or a girl)

My advise, have fun and take it easy... there is some one for everyone.