خليفه ای ايستاده، پشت به نام های بزرگ

اکنون می شود ثابت کرد که چرا دولت تنگه بلاغی را به آب بسته است، چرا می خواهد پاسارگاد را ويران کند،


Share/Save/Bookmark

خليفه ای ايستاده، پشت به نام های بزرگ
by shokooh.pasargad
08-May-2008
 

آيت الله خامنه ای در ديداری از فارس و با اشاره به تخت جمشيد سخنانی گفته اند که دليل بسياری از وقايعی را که در طول چندين سال گذشته در ارتباط با ميراث های تاريخی و فرهنگي و طبيعی ما پيش آمده کاملاً روشن می کند. با سخنان ايشان اکنون ديگر به شکلی کاملاً مستند می شود گفت که دولت و حکومتی که زير نظر و تحت کنترل ايشان است نه از روی عدم مديريت، و نه از روی اشتباه و ندانم کاری، بلکه با برنامه ای حساب شده و به طور کاملاً عمدی به نابود سازی گذشته ی فرهنگي و تاريخی ما برخاسته است، چنان که به قول آقای بهشتی، يکی از مسئولين سابق سازمان ميراث فرهنگي، «در ده سال گذشته بيش از هزار سال تخريب انجام شده است».

با استناد به سخنان آيت الله خامنه ای، اکنون می شود ثابت کرد که چرا دولتی ها با «سياسی جلوه دادن» صدای حق طلبانه ی فرهنگ دوستان، طرفداران حقوق بشر، و مدافعان محيط زيست و ميراث طبيعی در ارتباط با اين تخريب ها، سعی در خاموش کردن صدای آن ها داشته اند.

اکنون می شود ثابت کرد که چرا دولت تنگه بلاغی را به آب بسته است، چرا می خواهد پاسارگاد را ويران کند، چرا هرمز اردشير را چراگاه گاو ها کرده است، چرا معبد زرتشت و نقش رستم را با ريل های قطار به لرزه انداخته است، چرا بر نقش های معابد و آثار مذهبی رنگ می پاشد، چرا بر دو سوی آرامگاه فردوسی بزرگ دکل های برق زده است، چرا در هر کجايي که اثری از گذشته ی قبل از اسلام ايران هست، سدی، پلی، ريل قطاری، زمين فوتبالی، آپارتمانی، هتلی برپا می شود و چشم که بر هم بگذاری اثری از آن چه بوده ديگر نخواهد بود.

اکنون معلوم می شود که چرا نماينده ی ايران در دادگاه های مربوط به کتيبه های هخامنشی شيگاگو شرکت نمی کند، و چرا کتيبه های قبلاً تحويل شده به ايران ناپديد شده اند.

اکنون آشکار می شود که چرا به کشورهای عربی برای به کار بردن نام خليج فارس اعتراض که نمی کنند هيچ، رئيس دولت شان در مراسم مخصوصی که با نام «خليج عربی» بر پا شده حضور می يابد.

اکنون می فهميم که چرا دريای «کاسپين» را به حراج گذاشته اند؛ چرا آثار باستانی را يا خراب می کنند و يا به قاچاقچيان اين آثار می فروشند؛ چرا می خواهند ميراث فرهنگي و تاريخی ما را به بخش خصوصی بدهند تا آن را تبديل به محل خوشگذرانی توريست های کشورهايي بکنند که شناختی از اين آثار ندارند و يا اهميتی به آن ها نمی دهند؛ چرا نقشه های عجيب و غريبی برای محصور کردن بناهاي تاريخی بزرگی چون تخت جمشيد و پاسارگاد بوسيله ی ساختن درياچه و هتل و ريل قطار و برج و آپارتمان دارند.

اکنون روشن می شود که چرا وابستگان دولت برای تکثير فيلم های ضد ايرانی مثل «سیصد» و «اسکندر» هزينه های سرسام آوری می پردازند؛ چرا افرادی را به عنوان تاريخ شناس علم می کنند و تمام امکانات را در اختيار آن ها قرار می دهند تا فيلم های تبليغاتی عليه گذشته ی ايران بسازند و تخت جمشيد را «قلابی» قلمداد کنند و ايرانيان قبل از اسلام را «وحشی» می نامند، و تاريخ ما را انکار نموده و ساخته و پرداخته ی «صيهونيست» ها اعلام کنند.

ديگر هيچ کدام از اين چراها بی جواب نيست و اکنون به راحتی می شود گفت: اين ها نظر خليفه ی بزرگ شيعيان است.

آيت الله خامنه ای همين ديروز در فارس، در جايگاه يکی از مهمترين تمدن های بشری، و در جايگاه بزرگترين مردان تاريخ بشری، در بخشی از سخنرانی شان پيرامون تخت جمشيد گفته اند: «از يک منظر، اين آثار متعلق به جباران تاريخ ايران است و نفرت از استبداد و جباريت، اينگونه آثار را در چشم و دل انسان ها از جمله متدينين، بي‌جاذبه مي‌کند.»

ايشان، با اشاره به تخت جمشيد، ايران 2500 سال پيش را زمانه ی استبداد و جباريت می خوانند، همان سرزمينی که تاريخ های جهان، از يونانی، و روسی گرفته تا چينی و اروپايي و ... معتقدند که طی آن ايران از مهم ترين و متمدن ترين سرزمين ها بوده است؛ سرزمينی که لوحه های بی سرپرست و هر دم در معرض حراجش در زيرزمين های دانشگاه شيکاگو ثابت می کنند که نه تنها نسبت به زمانه ای که در آن بخش بزرگی از جهان در آتش توحش می سوخت از حداکثر عدل و عدالتی که امکانش در آن زمان وجود داشت برخوردار بود بلکه به نسبت امروز ايرانی که زير نظر و کنترل آيت الله خامنه ای اداره می شود نيز کمتر بوی استداد و جباريت می داد.

نه! لازم نيست زياد بگرديم؛ کافی است با نگاهی سريع آن زمان و اين زمان را با هم مقايسه کنيم ـ آن هم حتی بدون توجه به فاصله ای دوهزار و چهارصد پانصد ساله در بين دو سوی مقايسه و فقط در مورد مسايلی بسيار ابتدايي اما مهم و بشری. تا ببينيم که در آن زمان جباريت و استبداد در ايران بيشتر بود يا حالا.

آقای خامنه ای در ادامه حرف هايشان، و در نگاهی مثلاً مثبت به تخت جمشيد می گويند: «اما از جنبه مثبت، نبايد فراموش کرد که اين آثار، به هر حال محصول سرپنجه هنرمند، ذهن خلاق، روحيه بلند نظر و "ذوق و ابتکار ايراني" است و اين واقعيات، تخت جمشيد و ديگر آثار تاريخي را در سراسر کشور، مايه افتخار ملت ايران و جزو مفاخر تاريخي اين کشور قرار مي‌دهد».

بايد پرسيد که آيا هنرمندان سرزمينی گرفتار استبداد و جباريت می توانند به چنان خلاقيتی برسند که برای ايشان ـ در امروز، قرن بيست و يکم ـ نيز مايه ی افتخار باشد؟ توجه کنيم که اکنون، يعنی 2500 سال پس از دورانی که دست هنرمند ايرانی تخت جمشيد را ساخت و در همان سرزمين و زير نظر و کنترل آيت الله خامنه ای، نقاشان هنرمند ايرانی اگر جز تمثال مبارک ايشان و همراهان شان را بکشند نه تنها به سختی می تواند اجازه ی نمايشگاه بگيرد بلکه بايد در فقر زندگی کند و خلاقيت و هنرش بپوسد و ويران شود، و شاعر و نويسنده اش برای انتشار نوشته هاشان پشت درهای وزارت ارشاد جوانی و زندگی ببازد، و فيلمساز و مهندس و معمار و متخصص و متفکرش بايد از ارائه ی تخصص و فکر خود دائم در هراس بوده و اکثرشان به نان شب شان محتاج باشند. به راستی کدام زمان، زمانه ی استبداد و جباريت است؟

نگاهی به تخت جمشيد و نگاهی به ليستی که باستانشناسان غربی و شرقی بر اساس مستندات تاريخی استخراج کرده اند نشان می دهد که کارگر سازنده ی تخت جمشيد، در زمانه ای که برده داری و بيگاری گرفتن از بردگان برای ساختن بناها در همه جای دنيا متداول بود، دستمزدی دريافت می کرد که ،به نسبت زمان، کارگر امروز ايرانِ زير نظر و کنترل آيت الله خامنه ای در حسرتش می سوزد. جباريت کدام است؟ در آنزمان نه رنسانس در غرب اتفاق افتاده بود، نه تحولات دوران صنعتی شدن يش آمده بود، و نه حقوق بشر و حق کار و ساعت کار را تعيين کرده بودند. اما در ايران هخامنشی کارگرانی که تخت جمشيد را ـ بعنوان کاخ ملل ـ ساختند از مرخصی و حقوق برخوردار بودند. اما اکنون کارگران سرزمين تحت کنترل آقای خامنه ای، در آغاز قرن بيست و يکم، ماه تا ماه حقوق نمی گيرند، و صدايشان اگر در آيد در زندان و شکنجه به سر می برند. جباريت کدام است؟

در 2500 سال پيش که در ديگر نقاط جهان سخنی از حقوق زنان نبود، و يک هزار سال پيش از ظهور اسلام که در شبه جزيره ی عربستان، به استناد کتاب ها و رساله های مورد تاييد آقای خامنه ای، «جاهليت» اعراب و زنده به گور کردن دختران برقرار بود، در همين تخت جمشيد مورد اشاره ی ايشان زنان متخصص و کارگری بکار مشغول بودند که دوشادوش مردها کار می کردند و برخی شان به عنوان سرکارگر و سرمهندس بر کارگران مرد نظارت داشتند و دستمزد بيشتری می گرفتند و، در عين حال، حق اداره زندگی خود و بچه هايشان را داشتند و از مزايای مرخصی برای زايمان و وجود مهد کودک استفاده می کردند.

و اکنون، در زمانه ای که اکثر مردمان جهان به درک و باور مفاهيمی چون برابری حقوق رسيده اند، زير نظر و کنترل ايشان، زنان ما همچنان با سنگسار زنده به گور می شوند و هر روز بيش از روز قبل به درون خانه ها رانده شده و مدام به آن ها گفته می شود که يادتان باشد، وظيفه ی اصلی شما زاييدن است و خدمت کردن به شوهرانتان.

در ايرانِ زير نظر و کنترل آيت الله خامنه ای زن ها اجازه ی تحصيل در برخی از رشته های دانشگاهی را ندارند به بهانه «سنگين بودن برای زن ها»، اما اين همان کارهايي است که در زمانه «جباريت و استبداد» مهندسين زن شاغل در ساختن تخت جمشيد آنها را به راحتی انجام می دادند.

و بالاخره، خليفه شييعيان، با آن چه که در تخت جمشيد گفتند، ثابت کردند که نسبت به ما ايرانی ها حتی از اسکندر نيز بيگانه ترند، چرا که اگر اسکندر (احتمالاً) تخت جمشيد را به آتش کشيد اما حداقل چون پا به دشت پاسارگاد نهاد، با احترام از پلکان آرامگاه کورش بزرگ بالا رفت تا به ياد ونام مردی استثنايي احترام بگذارد که اگرچه هموطن او نبود، و اگرچه دين او را نداشت، اما کسی بود که حقوق انسان ها را بی توجه به مذهب و آئين شان به رسميت شناخت، حتی در کشورهای مغلوب، هيچ مذهبی را بر ديگری برتری نداد، و سايه ساری گشود که ملت ها، و پيروان اديان مختلف در آن با آزادی و به شادمانی می زيستند؛ و اين تازه يکی از ده ها کاری است که کسانی چون آيت الله خامنه ای هنوز توان انجام نظايرش را حتی برای مردم سرزمينی که ظاهرا همدين و هموطن او هستند نيز نمی تواند انجام دهد.

شکوه ميرزادگی
هفتم می 2008


Share/Save/Bookmark

Recently by shokooh.pasargadCommentsDate
روز کورش بزرگ
13
Oct 15, 2012
دیوار جهنم زنان بلندتر می شود
7
Aug 10, 2012
حق حذف؟
11
May 05, 2012
more from shokooh.pasargad
 
mahmoudg

Proof that they need to be destroyed soon

by mahmoudg on

Even more proof, they need to be removed from power by force and all of them brought to justice under the auspice of an Internatioal tribunal.  Mullah's have proven incapable of running Persia and we finally have realized 1400 years of Islam has brought no good but death and destruction for Persia. 


Fred

The inbred Islamists

by Fred on

The inbred Islamists’ concocted virtual reality is so far removed from common sense, let alone the actual reality,  that it begets pity for the afflicted Islamists


default

Mrs Mirzadegi! Please don't

by Ali1234 (not verified) on

Mrs Mirzadegi! Please don't treat your readers are ignorant kids.

The statements made by Khamenei might be outrageous and false, but they are is no way a "proof" that the I.R is deliberately destroying the ancient pre-Islamic movements.

Your and Mrs Nooriala's conspiracy theories about the construction of Saddeh Sivad have been proven wrong many times by experts right here in this website. Why do you keep persisting on them?

My advice to you is; if you want to save anything from Cyrus the Great, save his values about honesty. Using propaganda techniques, manipulating your readers, and playing with people's emotions for your selfish reasons, is not helping.


Q

proof that Khamenei hates our heritage

by Q on

just look at the way he spells the name of our Perisan language on his own website:

//www.khamenei.ir/

His speeches are all in Arabic, because he hates Persia. I hear he has also ordered Perspolis destroyed. Certainly hasn't spent any money promoting it as a tourist destination.

When Iraqi Arabs attacked our country, he did nothing but welcome them as muslim brothers. He never risked his life for the survival of Iran during the war. He has no clue what it's like to be a victim of Terrorism. What a Persian-hating arab lover!

Under his rule, he has always made sure Iran's great minorities will never achieve anything, especially Azaris.

The truth is black and white, just like this article says.


Parthian

Let me complete the equation...

by Parthian on

that Samsam astutely put together, here is the complete equation..zero is not so bad when you look at the whole equation:

 Iran - Iranian Identity + Islamic Identity=4th world, barbaric shit hole


default

I loved your article. The

by Babak85 (not verified) on

I loved your article. The problem I am having is whoever is controling this site does not post 90% of my comments.

Regards,


Mehdi

Whining, whining and more whining

by Mehdi on

What is your point? You are a victim? The Iranian nation is a victim? Khamenei is a monster? Is this a little fairy tale? Will the big bad wolf lose at the end? Will you get a life? Quit whining and do something positive for a change. One person or even "the government" cannot destroy a culture - a nation needs to go along with it too.


default

You can do something about it

by XerXes (not verified) on

If you help Miras e farhangi organization inside of Iran, they can help preserving all the important historical monuments. There are many individuals inside Iran who care a great deal about this and some others like you guys. Many of you might come from a wealthy background but are not willing to assist any programs that you claim important to you. I do. do you? Any way that you can help Iran, you help your country. Be nationalistic in the real sense rather than just doing absolutely nothing. NO EXCUSES, bottom line.


default

AWAKENING!!!

by Mansoor (not verified) on

لطفا ببایید همه مراقب باشیم که این گونه مقاله ها که ممکن است توسط خود نظام تهیه شده باشد ما را دستخوش احساسات پاک و طبیعی وطن دوستانه قرار ندهد که دقیقا اقایان همین را میخواهند. ما را سرگرم بازی با تاریخ و اثار تاریخی و غیره میکنند در حالی خود مملکت را تاراج می کنند. به ۳۰ سی سال قبل بنگریم. ایا هر دهه به سرگرمی نو مشغول نبوده و زمان را مفت از دست ندادیم؟؟؟ از گرونگانگیری و جنگ و هاشمی و خاتمی واحمدی نژاد غیر از سرگرمی چه نصیب ملت شده ومیشود؟؟ اگر مملکت به همین روال تاراج شود تاریخ و افتخارات ان که زمان را برنمی گرداند. رژیم احساسات نیروی جوان را با وسایلی از طریق احساسات ملی و مذهبی وفسادو دروغ و اعتیاد میتواند کنترل کند ولی بیداری و حرکت پر قدرت انرا هرگز


default

How tragic...

by Anonymous111 (not verified) on

How tragic...


default

No wonder

by Anonymously456 (not verified) on

No wonder that Ali Kamanei is against Persian culture and history. Simply because he is not an Iranian, he is a Turk and has no feeling for Iran and Persian history. He is the enemy of Iranian culture, our heritage link to our glorious past history, our forefathers and the real Iran before Islam.Sadegh Khalkahli was from the same region and he was about bulldozing the Pasargard and Cyrus the great's tomb in Shiraz and also destroying the Fedowsi's mausoleum in Toss. Thanks to Parsis in Shiraz and Mashaad he was stopped in the last minute. These animals are against Persians, Persian culture and history.


default

Thank you a lot!

by Democracy (not verified) on

Excellent. Thank you!


default

It is called: G E N O C I D E

by Iran and Iranian (not verified) on

Stop Genocide of Iranians and Iranian culture by Islamists.


default

dude....where the hell you

by nima (not verified) on

dude....where the hell you get your data from?.....i mean no one is fond of the ayatollahs and what they have done to the country and the culture.....but
neither is anyone fond of all the barbaric "crusades" led by the "shah"s
in the past....your pride in that is hollow....and for you to suggest that
"takt jamshid" was bulit by labor that was well-compensated, and not only
that but that women had some leading roles, is nothing but a fantasy.
yes islamic regime is fully anti-culture, and brutal ....but that does not legitimize
Iran's past DARK history....
shah is dead....soon Islamic regime will be as well....so get over your
irrational nationalistic pride!


samsam1111

Dear Shokooh!

by samsam1111 on

Mullahs know;

Iran -- Iranian Identity =  0

They have been doing this up to 1357 .Since then it is done systematicaly through daily brainwashing of youth.Their job is almost done after 30 years.The youth in search of his/her heritage that is being filtered & supressed looks to husseinieh to quell the thirst.That,s what malakhs wanted.