aha
19-Mar-2011
دوستان نزدیکم خوب می دانند. شادی من حد و اندازه ای دارد، از حدش که بگذرد، زیر و رو می شوم و می شوم بد اخم و نچسب! >>>
aha
13-Mar-2011 (one comment)
حوالی خونه ، پارک کوچیکی جا خوش کرده که به ندرت صدای پای کسی توش شنیده میشه>>>