"پیش"رفت


Share/Save/Bookmark

Ali Ohadi
by Ali Ohadi
02-Jul-2012
 

... در نظرعلماء، علم اساسن منحصر است به علم دین؛ "علم، همین سه علم است، یا آیه ی واضحة الدلاله... یا فرضیه و واجبی که خدا به عدالت مقرر فرموده، یا سنت... آنچه غیر از اینهاست، زیاد تیست و به کار نمی آید"! ("عین الحیوت"، تالیف محمد باقر مجلسی، ص174 و 175، به نقل از شاهرخ مسکوب)

اگر هر سطر نوشته های ملا محمد باقر مجلسی را "بیت" به حساب بیاوریم؛ "مجلسی مطابق حساب ملک الشعراء بهار (سبک شناسی، جلد 3، ص 304) یک میلیون و دویست و دو هزار و هفتصد (1،202،700) بیت نوشته که نسبت به عمر هفتاد و سه ساله اش، سالی 19،215 بیت..." می شود. (شاهرخ مسکوب)، یعنی روزی تقریبن 53 بیت!

در تالیفات آخوند محمد باقر مجلسی اضافه بر تفسیر و تاویل قران و مسایل مذهبی، در مورد همه چیز، از معالجه ی انواع بیماری با دعا و ورد، تا دفع سحر و سموم و آداب نشستن و شستن و خوردن و دفع و غیره (یافت می شود) که تمامی با ذکر حدیث و سنت و اخبار آورده است. او کسی ست که در زمان آخرین شاه صفوی (شاه سلطان حسین)، پیش از تصرف اصفهان توسط افغان ها، بر تمامی ارکان جامعه ی ایرانی تسلط داشته و بنیان گذار تشیعی ست که امروز بر ایران حاکم است. تقریبن هفت قرن پیش از ملا محمد باقر مجلسی، ابوالقاسم فردوسی شاهنامه را سروده که شسته و رفته اش بر طبق دلایل و اسنادی که فردوسی شناسان داخلی و خارجی ارائه کرده اند، حدود 65000 بیت است که ظاهرن به گفته ی خودش و تایید فردوسی شناسان، در طی سی سال سروده شده، یعنی سالی 2167 بیت و روزی حدود 6 بیت! و اگر به عمر دراز فردوسی تقسیم کنیم، تقریبن روزی سه بیت می شود!

دو پرسش و یک نتیجه!

1- در ایران امروز، در چند مدرسه یا کلاس یا انجمن، شاهنامه ی فردوسی خوانده یا تدریس می شود؟ چند نفر شاهنامه را خوانده اند یا می خوانند؟ در این سی و چند ساله، چند بار شاهنامه تجدید چاپ شده؟

2- در ایران امروز، محمد باقر مجلسی در چند مدرسه یا کلاس یا حوزه یا انجمن خوانده و تدریس می شود؟ چند نفر متخصص آثار مجلسی هستند؟ آثار مجلسی در این سه دهه، چند بار چاپ و منتشر شده اند؟

به مواد مصرف شده مانند کاغذ و مرکب و ... نیروی کاری که صرف انتشار آثار آخوند محمدباقر مجلسی شده دقت کنید! چقدر وقت و ثروت ملت تلف "مجلسی" شده است؟

به این می گویند "پیش"رفت یک ملت!

.....

وقتی در یک صبح ابری و گرفته ی یک شنبه، تنبلانه روی مبلی نشسته باشی، قهوه ات را جرعه جرعه سر بکشی و در آن واحد با تفنن دو کتاب "شاهنامه"ی فردوسی و "ملیت و زبان" از "شاهرخ مسکوب" را ورق بزنی و... آنچه می نویسی بهتر از آثار آخوند ملا محمدباقر مجلسی از آب در نمی آید.

یک شنبه 19 شهریور 1385


Share/Save/Bookmark

Recently by Ali OhadiCommentsDate
بینی مش کاظم
-
Nov 07, 2012
"آرزو"ی گمگشته
-
Jul 29, 2012
سالگرد مشروطیت
2
Jul 22, 2012
more from Ali Ohadi
 
Azarbanoo

Great Point In Your Blog

by Azarbanoo on

Majlesi is most inportant reason of decaying Persian culture.