طبابت در مدح مهندس موسوی


Share/Save/Bookmark

طبابت در مدح مهندس موسوی
by Ari Siletz
07-Mar-2011
 

شبی بر پا شدم از هولِ کابوس
شکم دردی شدید، در کَلّه ناقوس


نه معجون و نه قرصی و نه زالو
بشُد این درد را یک قطره دارو


طبیب آمد که شاید یک سُرنگی
رهایی آرَد از آن سینه تنگی

حکیم پرسید دیشب شام چه خوردی
که گر قِی‌ نکنی فردا بِمُردی


گفتم مدتیست من در رژیمم
نباشد از غذا وضعِ وخیمم


بپرسید دگر اینبار چه رژیمی؟
ببردم نامِ رحمان و رحیمی


بخندید که چرا زود تر نگفتی
که بخشی جان خود اینقدر به مفتی


کشید بیرون دوای سبز رنگی
چو آن دیدم زدم فریاد و وَنگی


طبیب گفتا که نوش، چاره نداری
جز مهندس موسوی راهی‌ نداری


بگفتم قبلنا خوردم، نه مرسی
تهوع آوَرَد، خشم و چه حرصی


استفراغم گرفت آنوقت که خوردم
همان بهتر که من زودتر بِمُردم


گفت نپندار رژیم بر تَن‌ حلال است
رودلِ دین بد تر از یک من بلال است


چو مینوشی تو این داروی من را
اُغ زنی هم رژیم  هم موسوی را


دهانم را گشود، دارو درون ریخت
بزودی گندِ اُغ بر رخت خواب ریخت


نفس آزاد شد، درد خوابید
دگر تن یادِ آن رنج را نیابید


گفتمش دکتر رژیمِ بهتری چیست؟
گفت هیچوقت ترا آدم شدن نیست؟


هرگاه کردمت ز سمّی پالایش
باز کردی رژیمِ دیگری آزمایش


رژیمت نیست که از آن می پلاسی
طعم آزادیست کز آن می ‌‌هراسی


Share/Save/Bookmark

Recently by Ari SiletzCommentsDate
چرا مصدق آسوده نمی خوابد.
8
Aug 17, 2012
This blog makes me a plagarist
2
Aug 16, 2012
Double standards outside the boxing ring
6
Aug 12, 2012
more from Ari Siletz
 
Multiple Personality Disorder

Excellent poem!

by Multiple Personality Disorder on

sepaas,,,


Ari Siletz

Monda

by Ari Siletz on

Yes, to some extent fear of the unknown, but also fear of what would follow (see my comment to JJ). As it stands, Iran's culture offers few survival skills for the freedom jungle.    Who was it that said, democracy is the art of running the circus from the monkey cage? Art  and literature addressing Iran's needs at this critical time would be works that give us insight as to how to stop looking for the circus master.

Ari Siletz

Good take away JJ!

by Ari Siletz on

Iranians have reason to fear freedom. In free societies the strong eat the weak if the weak are not raised to find their own resources to fight back. Democracy = freedom + a culture of smart activism.

There is a story in my book called "The Pork Eaters" which delves into the differences in the upbringing of children in Iran and England. The child Iranian narrator is used to running to authority whenever he has been bullied. He is raised to think that justice comes from above. However in an English boarding school he learns that school authorities leave the children to find their own power of fighting back, even if it means a fist fight and a bloody nose. I will submit the story when the opportunity arises and see if it rings a bell for some folks. 

 


Monda

Fear of the Unknown?

by Monda on

Wow Ari!... Now that's something to ponder. 


Jahanshah Javid

Fear of freedom

by Jahanshah Javid on

Excellent. No, really. Pop literature at its best!


ahang1001

آنانی که رژیم گرفتند نمیدانستند که روزی رژیم آنها را خواهد گرفت

ahang1001


 

رژیم گر زندگی زندان نماید

نباید این رژیم هرگز بپاید

رژیم آنجاست که آزاری نباشد

کسی را با کسی کاری نباشد

با کمی دستکاری تو کار شاعر

شیرین


Anahid Hojjati

Good one Ari,

by Anahid Hojjati on

Thanks for sharing.


Bavafa

superb

by Bavafa on

 

Mehrdad