پند

Ari Siletz
by Ari Siletz
15-Aug-2010
 

چوپان دروغگو را نزد قاضی بردند به شکایت از اینکه با اینکارش گوسفندان ما را به خورد گرگ داد. قاضی گفت اگر دروغ میگفت گوسفندانتان را گرگ نمیدرید، پس راست میگفت. گفتند از عادت فریبکاری او باورش نکردیم. گفت پس چرا زمانی‌ که فریب میداد او را نزد من نیاوردید و زمانی‌ که راست گفته است از من انتظار تنبیه او را دارید. گفتند آن موقع گوسفندی از دست نداده بودیم. گفت تا چشمتان کور که تا وقتی‌ ضرری در کار نبود دروغ را تحمل کردید.


Share/Save/Bookmark

Recently by Ari SiletzCommentsDate
چرا مصدق آسوده نمی خوابد.
8
Aug 17, 2012
This blog makes me a plagarist
2
Aug 16, 2012
Double standards outside the boxing ring
6
Aug 12, 2012
more from Ari Siletz
 
Anahid Hojjati

Very nice Ari

by Anahid Hojjati on

nice Ari. Thanks for sharing.


Majid

حرف حساب جواب نداره!

Majid


 

 

گل گفتی آری.


Bavafa

Marvelous!!!

by Bavafa on

Lets hope we learn.

Mehrdad


Immortal Guard

Exactly ...

by Immortal Guard on

That's the way I think about friendships as well. If you keep betraying everyone you will have no friends at the end. You should keep at least one stone unturned!


Khar

Priceless!

by Khar on

.