ناکس سگ‌ دزد

Ari Siletz
by Ari Siletz
24-Aug-2010
 

امیری ظالم به شکار که میرفت با خود سگی‌ میبرد به او سخت وفادار. امیر که در گذشت سگ‌ روز و شب بر مزار او زوزه می‌کشید. وزیر دیار به فرزند جانشین امیر نصیحت کرد که این سگ‌ را نباید زنده گذاشت. پرسید چرا. وزیر گفت چون میدانم که در ستمکاری از پدر دستکمی نداری. اهالی دیار از قبرستان که عبور میکنند زوزه غمناک را میشنوند، دلشان به رحم میاید و ظلم پدرت را فراموش میکنند. باران‌های پس از قحطی را به حساب او می‌گذارند و زلزله در خاک دشمن را از همت او. به یاد پدر دادگرت بر تو قیام خواهند کرد زیرا که ظلم تو خاطره نیست که بتوان با زوزه سگ‌ به آن شکوه بخشید.

میر غضب را با تبر به قبرستان فرستادند ولی‌ وقتی‌ بازگشت خونی بر تبر نداشت. گفتند چه شد، میرغضب گفت ناکسی سگ‌ را دزدیده. همانشب وزیر با گنج و حرمسرا و غلامانش از قصر امیر گریخت. پرسیدند مارا کجا میبری، وزیر گفت به پنهانی رویم تا آن ناکس سگ‌ دزد که نقشه دارد عدالت امیر سابق را دوباره بر دیار مستقر کند اهالی را به قیام کشاند. آنوقت همان حکومت، همان سگ‌ و همان وزیر.


Share/Save/Bookmark

Recently by Ari SiletzCommentsDate
چرا مصدق آسوده نمی خوابد.
8
Aug 17, 2012
This blog makes me a plagarist
2
Aug 16, 2012
Double standards outside the boxing ring
6
Aug 12, 2012
more from Ari Siletz
 
Ari Siletz

Thanks Mehman, better would have been:

by Ari Siletz on

پنهان شویم تا زمانی‌ که آن ناکس سگ‌ دزد به گواهی زوزه سگ‌ و بهانه بازگردانی انصاف اهالی را به قیام کشاند.  آنوقت همان حکومت، همان سگ‌ و انشا‌الله همان وزیر.

Mehman

حضرت آری

Mehman


نیکو نوشته اید قربان.

دستتان درد نکند، نوشته ای پر حکمت از جریان قدرت و جریان روزگار.

فکر می کنم در این جمله کلمه ای جا افتاده چون معنی آن کمی مبهم است یا شاید من اشتباه می کنم:

پرسیدند مارا کجا میبری، وزیر گفت به پنهانی رویم تا آن ناکس سگ‌ دزد که نقشه دارد عدالت امیر سابق را دوباره بر دیار مستقر کند اهالی را به قیام کشاند.

م

 


divaneh

Sheikh ajal Ari

by divaneh on

Loved it. Yes, short memory is a problem.


Khar

I believe same LuLu who took the MeMeh stole the Sag too!

by Khar on

we are dealing with a clever LuLu who has no regards for the history, makes his own history.


Ari Siletz

I hear you JJ

by Ari Siletz on

One of these days our ahaali will catch on. Goes to your thoughtful blog on the importance of knowing our history. That way zoozeh e sag won't deceive us into  repeating past mistakes.


Jahanshah Javid

Aint that the truth

by Jahanshah Javid on

Story of our country, and others stuck with despots.

Loved it.