رئوس برنامه سیاسی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور


Share/Save/Bookmark

asghar62
by asghar62
25-Mar-2008
 

رئوس برنامه سیاسی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مصوبه اولین کنگره سازمان، ۱۲ تا ۱۴ بهمن ۱۳۸۶ برابر ۱ تا ۳ فوریه ۲۰۰۸

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۶ فروردين ۱٣٨۷ -  ۲۵ مارس ۲۰۰٨

پیشگفتار
ملت بزرگ و تاریخی ایران علی رغم پیشینه ی فرهنگی درخشان خود در خدمت به فرهنگ انسانی در یک صد سال گذشته به دلیل حکومت های دیکتاتوری و دخالت بیگانگان دچار خسارات فراوانی گشته و حیثیت ملی آن در خانواده جهانی به شدت صدمه دیده است. بدنبال دو کودتای ۱۲۹۹ و ۱٣٣۲ خورشیدی و نیز به تاراج رفتن دستاوردهای کوشش ها و خیزش های بزرگ مردم ایران علیه حکومت استبدادی و وابسته پهلوی پس از ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ و استقرار دیکتاتوری جمهوری اسلامی، جبهه ملی ایران در خارج از کشور رئوس خط مشی سیاسی خود را برای اعاده آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، به شرح زیر ارائه میدهد.

ما که هستیم و چه میخواهیم؟
ما اعضا جبهه ملی ایران در خارج از کشور بهبود زندگی مردم، یعنی حرمت شهروندان، امنیت فردی و اجتماعی، آزادی، رفاه عمومی بطور کلی راه یافتن به آینده ای روشن را منوط به پایان یافتن هرگونه دیکتاتوری، استقرار دموکراسی و رعایت عدالت اجتماعی در کشور می دانیم. ما خواهان ایرانی هستیم که نمونه ای برای پاسداری از صلح، آزادی، رعایت حقوق بشر، قانون، امنیت، عدالت و همبستگی باشد.
ما رعایت کلیه اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های ضمیمه ی آن، تحقق کلیه آزادی ها مانند دفاع از حق فعالیت علنی و آزاد گروه های سیاسی، صنفی و سندیکائی، سازمان های غیر دولتی و تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی را خواهانیم. ما خواهان تساوی کلیه ی آحاد ملت در مقابل قانون می باشیم و به ویژه بر اصل برابری حقوق زنان و مردان تاکید داریم. به همین ترتیب هرگونه امتیاز ناشی از تعلقات قومی یا مذهبی را مردود می دانیم.
ما استقلال و تمامیت ارضی ایران را اصولی خدشه ناپذیر دانسته، تحقق آزادی و دموکراسی را تنها در سایه استقلال و حفظ یکپارچکی کشور ممکن می دانیم.
ما خواهان ایرانی هستیم که در آن "کلیه قوای مملکت ناشی از اراده ملت" باشد، اراده ای که با شرکت مردم در انتخابات آزاد و تدوین قوانین دموکراتیک بیان میشود، و هیچ مرجع و اراده ای بالاتر از آن تحت هیچ عنوانی پذیرفته نباشد.
ماخواهان دموکراسی پارلمانی و مجلسی قدرتمندیم؛ مجلسی که نمایندگان منتخب مردم در آن برای یک دوره معین و محدود شرکت دارند و مرجع قانونگذاری و تصمیم گیری در امور مهم کشور خواهد بود.
ما خواهان اداره کشور تحت نظام جمهوری می باشیم. ما همچنین خواهان تحقق سایر اصول و موازین قانونی مانند جدائی دین و ایدئولوژی از نظام حکومتی (state)، تفکیک قوای سه گانه قانونگذاری، اجرائی و قضائی، که از شرائط تحقق دموکراسی واقعی بوده، از پیدایش یک دیکتاتوری جدید تحت هر عنوان و بهانه که باشد ممانعت می کنند، می باشیم. به همین ترتیب طرفدار آنیم که کلیه سمت های مهم حکومتی انتخابی و به یک دوره معین محدود باشد.
ما پاسداری فعال از سلامت و بالندگی زبان فارسی و فرهنگ مشترک ملی و کلیه ی زبان های ایرانزمین و فرهنگ های محلی ایران را به عنوان گنجینه های اصلی تشکیل دهنده ی مبانی هویت ملی مردم ایران ضروری و از وظائف حیاتی دولت ها در دموکراسی آینده ی کشور میدانیم.
ما با الهام از قانون انجمن های ایالتی و ولایتی عصر مشروطیت، عدم تمرکز امور اداری و واگذاری امور محلی به نهادهای انتخابی از سطح روستا تا استان را در چهار چوب تمامیت ارضی کشور برای حسن اداره ی امور و توجه بیشتر به حقوق و خواست های مردم از موازین عمده و حیاتی کشورداری در ایران آینده می شماریم.
ما معتقدیم که سیاست خارجی ایران باید بر اساس حفظ منافع ملی و مصالح عالیه ی ایران و احترام متقابل در روابط با دیگر کشورها بر اساس اصول، قوانین و میثاق های بین المللی در چهارچوب سازمان ملل متحد استوار باشد. ما هرگونه ماجراجوئی را در سیاست خارجی نامعقول و زیانبخش به حال ایران و برای صلح جهان دانسته، معتقدیم که ملت ما نیز باید در کنار سایر ملل جهان نقشی مثبت و ارزنده در روند صلح و عدالت و تحکیم مبانی حقوق بشر در عرصه ی بین المللی ایفا نماید.
ما اتخاذ سیاست های عمومی برای حفظ و سلامت محیط زیست را برای سلامت انسانیت، سایر موجودات و کره ارض ضروری دانسته برآنیم که استفاده از ذخائر طبیعی کشور ما اعم از ارضی، دریایی یا زیر زمینی، خاصه منابع عظیم انرژی، بعنوان ثروت ملی باید تابع این سیاست ها باشد و کار برد درآمد حاصل از آن ها بجای آنکه بعنوان منبع اصلی بودجه ی کشور یا وسیله ی جبران کسری های آن صرف شود، در جهت سرمایه گذاری های پایه ای بکاررود.
ما خواهان اقتصادی شکوفاییم که درآن آزادی ابتکار که از شرائط آن بشمار می رود مانع عدالت اجتماعی و مترادف شکاف روزافزون میان درآمد ها و ثروت ها نباشد. آنچه شکوفائی اقتصادی خوانده می شود هرگاه به بهبود زندگی مادی و معنوی اقشار هرچه وسیع تر مردم نیانجامد به معنی خوشبختی و تعالی جامعه نبوده مترادف شکوفایی اجتماعی نیست و جز تولید ثروت برای تمرکز آن در دست یک اقلیت از هر معنایی تهی خواهد بود. درعین حال اقتصاد و اجتماع شکوفا نیز بدون کار و کوشش اعضا جامعه ممکن نمی شود و هیچکس نمیتواند بدون تلاش و کار بدنی یا فکری، به اتکاء و جود ثروت های طبیعی کشور، که حتی استفاده ی صحیح از آنها نیازمند فکر درست و سالم و کار کوشش عمومی است، در انتظار دستمزد و پاداش باشد.
ما معتقد به جامعه ای مبتنی بر ارزش های انسانی فرهنگ ملی بویژه فرهنگ مدارا و عالی ترین ارزش های فرهنگ بشری بوده، خواستار جدائی نظام حکومتی از دین یا هرگونه ایدئولوژی تمام گرا می باشیم و در پیروی از اصل اخیر تجربیات ایران و سایر کشورهایی که با عدول از آن اصل گرفتار نظام های تامگرا شدند، راهنمای ماست.
ما معتقدیم که تنها در آزادی، خبر رسانی آزاد و شفاف و کنترل دموکراتیک مسئولین امور توسط نمایندگان مردم آنطور که در دموکراسی ها معمول است، میتوان خطرات استفاده از انرژی هسته ای را برای عموم به حد اقل رساند. تا زمانی که آزادی و کنترل دموکراتیک در کشور ما حاکم نیست، حتی استفاده صلح آمیز از این انرژی نیز خطراتی جدی با ابعادی نا معلوم و چه بسا فاجعه آمیز برای سلامت مردم و کشور در بر دارد. فقط در شرایط وجود آزادی و کنترل دموکراتیک، هنگامی که خطرات و فوائد انرژی هسته ای بطور کامل برای مردم روشن شود، آنان میتوانند در مورد هر گونه استفاده از این انرژی تصمیم بگیرند.
ما بر این اصل آگاهیم که بدون جلب اعتماد سیاسی و پشتیبانی هموطنان خود قادر به تحقق اهداف خود نخواهیم بود. ما تشکیلات سیاسی را وسیله ای برای فعالیت موثر سیاسی، معرفی برنامه، ارتباط با مردم، جلب پشتیبانی و متشکل نمودن آنان و کمک به ارتقاء فرهنگ سیاسی جامعه می دانیم.

انتشار از:
هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش
ششم فروردین ۱٣٨۶ برابر ۲۵ مارس ۲۰۰٨ 

//www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=14395 Source  


Share/Save/Bookmark

Recently by asghar62CommentsDate
Stand By Me
-
Oct 07, 2011
THANK YOU Steve and RIP
5
Oct 06, 2011
Steve Jobs: Life's lessons
14
Oct 06, 2011
more from asghar62
 
jamshid

I want the same, but...

by jamshid on

If Jebheye Melli comes to power, I would like to know what would they do with...

1. With the Islamists who want to retrun Iran to an Islamic republic.

2. With Mojahedins who want to make Iran a Marxist Islamic republic.

3. With the Monarchists who want to return Iran to a monarchy.

4. With the ethnic minorities who want to separate from Iran unconditionally.

Is there a member of Jebheye Melli who is willing to answer these questions? What is Jebheye Mellli's plan to deal with these very real issues? Thank you in advance.