مناظره آزادی با یک ملا

Atessa1
by Atessa1
20-Jan-2010
 

نخستين بار گفتش كز كجايي

بگفت از دار ملك آشنايي
 

بگفت آنجا به صنعت در چه كوشند

بگفت اندوه خرند و جان فروشند
 

بگفتا عشق ایران بر تو چون است

بگفت از جان شيرينم فرون است
 

بگفت از دل شدي عاشق بدين سان؟

بگفت از دل تو مي گويي من از جان
 

بگفتا دل ز مهرش كي كني پاك

بگفت آن گه كه باشم خفته درخاك
 

بگفتا گر بخواهد هر چه داري

بگفت اين از خدا خواهم به زاري
 

بگفتا دوستيش از طبع بگذار

بگفت از دوستان نايد چنين كار
 

بگفت آسوده شو كاين كار خام است

بگفت آسودگي بر من حرام است
 

بگفت از دل جدا كن عشق ایران

بگفتا چون زيم بي مهر ایران
 

بگفت از عشق كارت سخت زار است

بگفت از عاشقي خوش تر چه كار است
 

چو عاجز گشت ملا در جوابش

نيامد بيش پرسيدن صوابش

 

 
     اصل این شعر از دیوان حکیم نظامی گنجوی - مناظره خسرو با فرهاد است


Share/Save/Bookmark

Recently by Atessa1CommentsDate
لیلا فروهر - نوروز
-
Mar 26, 2010
من اسیر ایرانم
1
Mar 26, 2010
خدای من ایران است
4
Mar 25, 2010
more from Atessa1