خدا نامه

Atessa1
by Atessa1
02-Feb-2010
 

 شعری در باب  درد و دل خداوند با انسان در مراسم معرفی کتاب نسل سوخته 


Share/Save/Bookmark

Recently by Atessa1CommentsDate
لیلا فروهر - نوروز
-
Mar 26, 2010
من اسیر ایرانم
1
Mar 26, 2010
خدای من ایران است
4
Mar 25, 2010
more from Atessa1
 
Atessa1

Looking Forward...

by Atessa1 on

Thanks for your kind comment! I find myself looking forward to read your comments on Iranian.com blogs...Always! May be it is true what it's said " Divaneh Cho Divaneh Bebinad Khoshash Ayad". 

Bless you!

 


divaneh

Good Stuff

by divaneh on

Enjoyed it. Thanks for posting,