نوشتاری از صادق هدایت -آنچه اسلام به ایران داد


Share/Save/Bookmark

 نوشتاری از صادق هدایت  -آنچه اسلام به ایران داد
by Atessa1
07-Mar-2010
 

ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم ، ما برای خودمان تمدن و ثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم همه اینها را از ما گرفتند و بجاش فقرو پشیمانی و مرده پرستی و گریه و گدائی و تأسف واطاعت از خدای غدار و قهار و آداب کونشوئی و خلأ رفتن برایمان آوردند ، همه چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بی ذوقی و مرگ و بدبختی است

چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اش سرو کار دارند. برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند

در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤَذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ورد و اَفسون میخوانند

عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر! است خدای جهودی آنها قهار و جبار و کین توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهد وپیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دخل امتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند

تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه اش زیر سلطه اموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قواننین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند کاری که پست ترین جانوران نمیکنند

عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده

تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را ا آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ویا تحویل بدهند سرتا سر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و کون آخوند لیسی مبتلا کردند و سرزمینش را به شکل صحرای برهوت در آوردند
اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از آن ترسید این اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد. همین روزی پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که باید بزبان عربی او را هجی کرد، کافی است تا آدم را تو سری خور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار بیاورد مگر برای ما چه آوردند
معجون دل به هم زنی از آرا و عقاید متضادی که از مذاهب و ادیان و خرافات پیشین ، هول هولکی و هضم نکرده استفراق و بی تناسب بهم در آمیخته شده است، دشمن ذوقیات حقیقی آدمی، و احکام آن مخالف با هر گونه ترقی و تعالی اقوام ملل است و به ضرب ششمشیر به مردم زوزچپان کرده اند. یعنی شمشیر بران و کا سۀ گدائی است، یا خراج و جزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را میبریم. هر چه پول و جواهر داشتیم چاپیدند. آثار هنری ما را از میان بردند و هنوز هم دست بردار نیستند؛ هر جا رفتند همین کار را کردند

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Atessa1CommentsDate
لیلا فروهر - نوروز
-
Mar 26, 2010
من اسیر ایرانم
1
Mar 26, 2010
خدای من ایران است
4
Mar 25, 2010
more from Atessa1
 
divaneh

Hedayat was one of the best

by divaneh on

He was not only one of the best and busiest writers that we have, he was also had great knowledge of Iranian culture and history. Despite admiring him for his works and for being so outspoken about the real problems of our society, I think his dislike of Arabic culture sometimes pushed him to blame them and Islam for some of the problems that had their root in our pre-Islamic culture.

I agree with Atessa and others that he was an extremely sensitive man who suffered witnessing the other people misery. The misery that they were bringing on themselves. I read in one of Jeesh Daram's comments that he did not commit suicide and was indeed killed on the order of the Ayatollahs (Behbahani, Kashani or another one, I can't remember, Akhonds are all the same).

Roohesh Shaad. We all owe him.


Atessa1

Dear Hovakhshatare

by Atessa1 on

I agree with you on Hedayat's wisdom ...May he rest in peace!


Atessa1

Hedayat was a visionary

by Atessa1 on

To answer to your question: I think "He had a sensetive soul."

This blog shows that he could sense our doom coming beforehand!! 

 


Hovakhshatare

Hedayat had drug & alcohol habits

by Hovakhshatare on

Whether the drug was coke is unclear as coke utility as a recreational drug started in 70's. Although companies like Merck & sandoz were producing it by early 20th century and Amsterdam was the cartel center so access to it was practical and possible. While his drug habit and its effects showed in some of his works, he had all the talent without it. He was a tormented man and I suspect by today's terms, he was a depressive.

As for mambo jumbo, that was part of Hedayat's frustration as he felt his message on many issues of the time were not getting across and being absorbed by the Iranians.


Mola Nasredeen

Fatollah,

by Mola Nasredeen on

I read about his coke use from the writings of one of his close friends but I can't remember which one. Using coke was very fashionable at that time and many, writers, artists and shrinks used it. I read he used to stuff it inside a toothpaste and bring it to Iran. Hedayat was and is our greatest writer despite it, that's what I believe. 


Fatollah

Mola & Hovakhshatare

by Fatollah on

Mola: first time I hear of his addiction to coke, is that a proven fact or you read somewhere? anyways, you have valid points.

Hovakhshatare: let's hope that we will get rid of them once and for all very soon, and somehow I feel it's not the first time these "shayateen" been in a position of power in our country's long history. as long as we find people believing in mambo jambo, there will be an envirnoment for these  "shayateen" to thrive and flourish.


Mola Nasredeen

"why Hedayat killed himself?"

by Mola Nasredeen on

make your selection;

1. He was too negative.

2. He was a modernist living in an Islamic society.

3. He had a sensetive soul.

4. He was addicted to coke.

How should he have reacted?

He should have learned the meaning of "It is what it is"


Hovakhshatare

درود بر صادق هدایت

Hovakhshatareکه این جانیان و حقه بازان مذهبی‌ بخصوص نوع اسلامی را خوب میشناخت و توضیح داده بود. ایران یک حکومت به این قاتلین مرتجع بدهکار بود که آن هم پرداخت شد. این بار وجود کثیف و لکهٔ ننگشان را برای همیشه از خاک پاک ایران خواهیم شست.