cyrous moradi
07-Jul-2012 (7 comments)

تیغ تیز است و دست زنگی مست

>>>
cyrous moradi
08-Feb-2012
بهار نارنج >>>
cyrous moradi
11-Jan-2012 (3 comments)
اولش کار خیلی سخت  بود. >>>
cyrous moradi
22-Oct-2010
- ولی !! من نویسنده ام نه ثبات. >>>
cyrous moradi
15-Oct-2010
دفتر ایام >>>
cyrous moradi
03-Sep-2010 (one comment)
کدام انگشت را باید جوهری کرد؟>>>
cyrous moradi
28-Jun-2010
با خودم فکر میکنم که مردم چقدر فراموش کار شده اند. کسی باورشان نمی شود که من در قلع و قمع چپ ها و همه ناراضیان سیاسی ایندولند در دهه 1980 نقش مهمی داشتم>>>
cyrous moradi
15-Jun-2010 (one comment)
انگار مارمولک ها و پشه ها و عنکبوتها هم فهیمده اند که بهرام دیگر بر نمی گردد تا ملات آبگوشت را با گوشتکوب له کند >>>
cyrous moradi
19-Sep-2009 (2 comments)
دوستانی که موفق به ازدواج شده بودند تجربیات وسوسه انگیزی از این ماشین خستگی ناپذیر که اصطلاحاً شوهر خوانده می شود در اختیار ما گذاشته و دهنمون را آب می انداختند>>>
cyrous moradi
27-Jul-2009
 خان عمو با سکوت خود و خلسه ای که از شنیدن آهنگ جنیفر لوپز دست می دهد، اندکی آرام می شود>>>
cyrous moradi
17-Jul-2009 (one comment)
همه چیز مدرسه برای آذری جالب بود. از گربه ای که با طمانینه از روی دیوار عبور می کرد تا مورچه هایی که با دقت و تلاش در تکاپو بودند. آذری چنان مسیر مورچه ها را دنبال میکرد که انگار همه آنها را شماره گذاری کرده و از مسیر احتمالیشان اطلاع دارد >>>
cyrous moradi
10-Jul-2009 (one comment)
مادر بزرگ مثل مصحح نسخ نایاب اشعاری که عاشقی در بیابان های آسیای مرکزی سروده باشد، گاهی سعی میکرد برای کلمه و یا هجایی که خوب نشنیده ، جایگزین مناسبی پیدا کند>>>
cyrous moradi
08-Jun-2009 (one comment)
اندکی که از اجرای نمایشنامه بگذرد، از مشابهت های دیگر این قصه و وضعیت فعلی ما بهت زده خواهید شد. >>>
cyrous moradi
24-May-2009
Alice and Persian cats >>>
cyrous moradi
12-May-2009
یک خرس خاکستری که روز جمعه 2/10/84 در جستجوی غذا وارد دانشگاه آزاد تبریز شده بود به ضرب دو گلوله کشته شد. روزنامه ایران، صفحه 22، مورخه4/10/84 – شماره 3349 اخیراً دفترچه خاطرات خرس خاکستری پیدا شده و این چند صفحه نقل عینی یادداشتهای میشا است. >>>