فلان لق ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
13-Jun-2010
 

چند سالی بود در بین امر مشتبه شدن و پُز خارج نشینی دادن و چشم نازک کردن برای این و لوس و ننر شدن برای آن و نوش جان دستپخت عمه جان و خاله جان و دیگر جان جانها، زیارت ایران شامل تُک پایی بیرون رفتن از مدار اقدسیه و فرشته و محلات حومه و سفر به ماسوله و شیراز و اصفهان و ابیانه و... و گرفتن عکس و فیلم برای نشخوار خاطرات خوش پس از بازگشت به غربت در میهن دوم شده بود.
هر از چند گاهی ترک عادت کردن صفایی دارد که اهلش خوب به آن واقفند و کشته و مردۀ آنند.

خرق عادت و فیض سر قبر آقا " امام " بردن به دیار مجاور بهشت زهرا در وادی خلا زیر منتهی شد و آنهم در روزیکه تمامی سینه چاکان بارگاهش از اقصی نقاط آورده و در آنجا تلنبار شده بودند.

مشاهدۀ انوار ساطع شده از مقامات پر آوازه و جوٌ گیر شدن از دبدبه و کبکبۀ یکایک آنها و استشمام رایحه های یکی از دیگری دل انگیز تر زائران حرم ستر و عفاف و مست و مبهوت خلوص نیت مشهود در وجنات پَکرشان کافی نبود که خبر از کرامات آقا " امام " آمد.

به یکباره گروه کُر دم گرفت که ای بیخبران بدانید " نوادۀ روح الله، سید حسن نصرالله " است. منظور از نصرالله ولی فقیه حزب الله لبنان است که کاشف به عمل آمد از گردۀ آقا "امام " است و اینهمه مال و آبروی ایران که خرجش میشود در حقیقت راه دوری نمیرود و ماترک بابا بزرگ است و از شیر مادر حلال تر. دور نخواهد بود که خالد مشعل حماس هم پسر خاله از آب درآید.

هم غزه هم لبنان، فلان لق ایران.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
divaneh

اه، این خمینی هم که شورشو در آورده

divaneh


دیگه با ننه بزرگ حسن نصراله هم بعله؟


Majid

............

by Majid on

 

با این روند چندان دور نیست که فردا پس فردا معلومِ عوامِ کالا نعام گردد که  «سیندرالله» هم از همان ذُرّیه مبارکه و شجرهء طیّبه نشأت گرفته باشد و جماعت صَیحه کشیده که.........

«اینم از سیندرالله    دختر خالهء نصرالله»!  و هیچی دیگه.....یه بقعه و بارگاه جدید و متوّلی و ..........الخ

همینجوری شد که الان تو ایران یک میلیون و ششصد و دوازده هزار امام زاده داریم دیگه !