جنبش سبز آتش زیر خاکستر

Fred
by Fred
21-Jun-2010
 

در بهترین و خوشبینانه ترین وجه "جنبش سبز " استعارۀ آتش زیر خاکستری است که بعد از هر کدام از وحشیگری های بیش از حد معمول نظام پر برکت برای تعریف عدم رویارویی دیر پای مردم با اسلامیستها استفاده میشود.

انباشت ایندست آتشهای زیر خاکستر در تاریخ سی و یکساله سروری اسلامیستها بر ایران و ایرانیان به آن مقداری رسیده که قاعدتاً باید تا بحال مشتعل میشد که نشده.

رک و راست، تا زمانیکه اسلامیستها میتوانند نفت بفروشند و ایرانی کُش استخدام کنند هر مقدار هم که آتش زیر خاکستر جمع شود در همانجا تلنبار شده و راه به دهی نمیبرد.

زمان متوقف کردن فروش نفت خام که تنها راه درآمد و استخدام ایرانی کُشان است فرا رسیده. در غیر اینصورت اتم بازی حضرات اسلامیست ایران و ایرانی را بباد خواهد داد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Sahameddin Ghiassi

The way

by Sahameddin Ghiassi on

It is a vidieo that shows American government transfered a lot of money ;milllions of dollars to the bank account of Mr. Khomeini by Mr. Yazdi. They supported him to win. As long as they are supported, it is difficult with our bared hands to have some progress. The system of the world is very indifferent and they want such people in the top of other governments. Our youth in the Middle East are misused and they cannot have good education, and they use them to kill each other. Disunity and hate is govern above us, dictatorship and ignorance.  That is the problem. We are after our own private benefits only. As long as we have power; we will use it for me, me and me.