ملا خور شد

Fred
by Fred
04-Jul-2010
 

تقریباٌ اگر نه اکثر فارسی زبانان، بیشتر ایرانیان با اصطلاح "ملا خور " آشنا هستند و شاید هم بارها و بارها آنرا بکار گرفته باشند.

ملا خور کردن، یا ملا خور شدن پس از تسلط نظام پر برکت بر مال و جان ایران و ایرانی معنی عینی پیدا کرده و برای تعریف آن نیازی به مراجعه به امثال و حکم زنده یاد دهخدا نیست.

آخرین نمونه ملا خور کردن حضرات در "مصوبه " اخیر " مجلس شورای اسلامی " قید شده است که "آثاری که پدیدآورنده آنها وارث نداشته باشند به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی یا ولی فقیه قرار می گیرد."

به عبارت دیگر مال ایرانی زنده و مرده در معرض ملا خوری است.

//www.icana.ir//News/Parliament/2010/7/167479...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred