هنر نظام پر برکت

Fred
by Fred
14-Jul-2010
 

عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو
نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند

نه اینکه نظام پر برکت سوار بر گردۀ مردم ایران خواص می، یا به تعبیر دل انگیز حافظ، دختر رز را داشته باشد، حاشا، ولی به اینصورت هم نیست که فوایدی نداشته است.

به پیروی از عدم نفی حکمت از بهر دل عامی چند، تعدادی چند از فواید فهرست میشود تا که قبول افتد و که در نظر آید.

اول- ایرانی به بهای بسیار گزافی معنی عملی تداخل دین در دولت را تجربه کرد و بعید میباشد که پس از رهایی از قید و بند آن دیگر تن به تکرار این تجربه دهد.

دوم- به یمن ظلم جاری تشخیص سره از ناسره و نخاله برای ایرانی ملکۀ فکر و عادت ثانویه شده و دور میباشد که زیر بار ایدئولوژی بدخیم دیگری رود.

سوم- دینداران و شریعت داران دینکاران پنهان شده در میان خود را شناسایی کردند.

چهارم – ایرانی، دلبستگی به ایران و ایرانیان را درک کرد، امری که به زور تبلیغ نظام گذشته فراگیر نشده بود به ضرب جور این نظام شد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred