رسم ننگین

Fred
by Fred
16-Jul-2010
 

در طول سی ویکسال حاکمیت نظام پر برکت بر ایران و ایرانی گذشته از صدمات جبران ناپذیر جانی که بر ایران تحمیل کرده است، سعی وافری نموده تا شعله های آتش خانمانسوزی را که قریب بر دو نسل از فروکش کردن کامل آن میگذرد دوباره احیا کند.

رسم ننگین توهین به عمر بن الخطاب، پدر حفصه همسر پیامبر مسلمین و دومین از چهار خلیفۀ راشدین که مورد احترام مسلمانان است در بعضی نقاط ایران ریشه دوانده بود و خوشبختانه دو نسلی است که به کلی برافتاده است.

خبر ها از زاهدان حاکی از آن است که پس از حمله تروریستی جندالله تعدادی از عاملان نظام پر برکت به نام خونخواهی به اماکن متعلق به ایرانیان سنی حمله کرده و در پی احیا رسم ننگین اند.

شرم دو دنیا بر آنانی که به ایرانی چه سنی چه شیعه، چه یهود و مسیحی و بهایی و بی دین و کافر به بهانۀ باور و اعتقادشان تعرض کرده و میکنند.

شرم دو دنیا بر آنانی که در پی برافروختن دوبارۀ آتش خانمانسوز از یاد رفته هستند.

درود بر ایرانیان دور اندیشی که در این روزگار تلخ تر از زهر صبر و تحمل پیشه کرده و دور اندیشی را از یاد نبرده و بازیچۀ حضرات نمیشوند.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Marjaneh

fooladi. usually I don't read your posts at all, however

by Marjaneh on

this time my username jumped out of the page and this is my response:

Bad louloukhorkhoreh amad o

 

khab did ke loulou shod o

 

khor khor kard.fooladi

Marjaneh, grow up and act your age

by fooladi on

if you have not read the blog, why do you care to even comment? or perhaps you read the blog and appreciated it as much as the rest of us did, but dont want to admit? Rather a childish behaviour wouldnt you think?

 


fooladi

thanks for highlighting this shameful treatment of our baloch

by fooladi on

compatriots by the islamist khalifa regime. in the future democratic iran, it is important that rights of other natinalities within iran to be guaranteed. right to their own language, religion and running their own internal affairs, within the boundaries of a federal demcratic republic of iran.


comrade

درست میگوئید

comrade


 

 

برخی‌ ازشیعیان مرتضی علی‌، به پشتوانه درآمدهای ناشی‌ از
ذخأیر نفتی‌ و با اتکا به حمایت‌های دولتی که رئیسش برای انجام تبلیغات
"امام زمانی‌"، ‌ مدام مثل زنیکه شلخته‌ها اینطرف و آنطرف دنیا پلاس است؛ بدون
توجه به اینکه اکثریت دنیای اسلام اساساً آن‌ها را مسلمان نمیداند، به
خطرناکترین و ابلهانه‌ترین شیوه‌های تفرقه افکنانه متوسل شده، مملکت ما را
به سراشیب جنگ خانمان برانداز فرقه‌ای سوق میدهند.

visit....//www.tudehpartyiran.org/mardom.asp


Marjaneh

mahmoudg

by Marjaneh on

I haven't read the blog (probably the usual generic tricks), BUT just to tell you, the genocidal psychotic (evidence - numerous posts on military attacks on Iranian people), I'm glad that this website exists, to keep you off the streets.

 mahmoudg

dorood bar tow, Fred

by mahmoudg on

dorood