درود بر نیمچه خودی ها


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Jul-2010
 

یکی از رایج ترین برچسب ها که دینکاران و مدافعین آنان به آندسته از مخالفین و قربانیان نظام پر برکت که اکثراً برای نجات جان رنج غربت را تحمل میکنند آنست که بیرون گود نشسته و فرمان لنگش کن میدهند.

در این برچسب مغلطه ای آشکار وجود دار که به کرات به اثبات رسیده، در ایران زبان سرخ به سرعت سر سبز بر باد میدهد خاصه آنکه از خیل مردم باشی و نه از طایفه خودی ها.

ولیکن این مغلطه کاری نباید موجب آن شود که غربت نشینان مقابله به مثل کنند و همانند آنان جانبداری از حرف حق را از دست بدهند، حتی اگر نیمبند باشد.

نمونه اش آنانی هستند که تا چندی پیش از کارگزاران نظام پر برکت بوده و در گرداندن و سر پا نگاهداشتن ماشین ایران ویران کن و ایرانی کُش هر یک به کم و بیش نقشی ایفا کرده اند و اکنون به دلایل گوناگون از چشم نظام افتاده ویا بالعکس و به جرگه نیمچه خودیها ارتقاء پیدا کرده اند.

گرچه اکثر این افراد، حد اقل تا کنون، در پی تغییر صوری و تعویض آقا هستند و نه تغییرات بنیادین وماهوی در نظام پر برکت ولی شجاعت برخی از آنان تحسین برانگیز است و ایکاش هرچه زودتر آنها هم به این نتیجه برسند که نجات ایران و ایرانی در بایگانی این نظام پر برکت و صور گوناگون آن است و لاغیر

درود بر عیسی سحرخیز،احمد قابل و ....

//www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Saharkhi...

//www.rahesabz.net/story/19650


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
masoudA

Very True

by masoudA on

I add: IR supporters also make a deliberate attempt to differentiate between and separate Iranians inside and outside Iran - indicating those who are out of Iran have lesser rights about and on what takes place in Iran.  I am here to tell you - the 5-6 millions of Iranians outside Iran have just as much rights (if not more) to the fate and future of Iran.