حرفهای بسیجی خر کن


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
22-Jul-2010
 

نخست وزیر اسبق نظام پر برکت که اصرار مبرم دارند که رهبر هیچ گروهی نیستند ولیکن مرتباً به عتوان رهبر گروهی که خواهان "اجرای دقیق قانون اساسی " و بازگشت " به عصر طلایی امام " است اظهار نظر و تعیین خط مشی میکند در تازه ترین نوع از این دست بیانات فرموده اند:

"يک کشور ۷۰ ميليونی صاحب تمدن و بزرگ را ۷۰ ميليون مردم آن کشور می توانند اداره کنند و نه چند نفر!آن هم در فضای آميخته با دروغ ،سرکوب و بستن دهانها و تعطيلی روزنامه ها و پرکردن زندانها."

این حرف ایشان متین است و البته هم صحیح ولیکن نه با سابقه اعمال ایشان جور در می آید و نه با خواست های اکنونشان.

چنانچه آقای میر حسین موسوی می فرمودند که ما دیگر خواهان بازگشت به گذشته و تجربه کردن آنچه که تجربه شده است نیستیم و از گذشتۀ تجربه شده آموخته ایم که اقتدا به یک نفر، حتی اگر "امام " باشد، کاری است عبث و ابلهانه که نتیجه ای بجز آنچه اکنون گرفتار آنیم نخواهد داشت و دیگر آنکه "قانون اساسی " که همه را ملزم به آن اقتدا کردن میکند بدرد لای جرز دیوار گداشتن میخورد در آنصورت میشد یکجورایی حرفهای جدید ایشان را جدی گرفت.

ولیکن در پی باز گشت " به عصر طلایی امام " و اجرای دقیق " قانون اساسی " نظام پر برکت بودن با این دست حرفهای بسیجی خر کن خوانایی ندارد.

//www.radiofarda.com/content/F5_Mousavi_compa...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Rahgozar

BBC

by Rahgozar on

One source that keeps propping up this bum is BBC Persian that prints statements by him every week if not every day.

 


MRX1

This

by MRX1 on

bone head talks about golden age of Imam, but he neglects to tell the reason there appeared to be a golden age specialy in the beginning years was because the so called evil shah left a robust and a surplus economey for these guys, which they subsequently ripped apart and destroyed in the process of looting Iran.

Mr mousavi, go back to your opium fested den!


Maryam Hojjat

Excellent point, Fred

by Maryam Hojjat on

Mosavi & Karoubi both are Akhoonds with the akhoonds mentality.  Iran does not need any of these thugs who have worked in this fashist system in the past 31 years.