آخرین گروگانگیری

Fred
by Fred
31-Jul-2010
 

پر واضح و اظهر من الشمس است که در نظام پر برکت هر آنچه که بویی از انسانیت، رادمردی، ایران و ایرانی دوستی داشته باشد مکروه و بعضاً حرام است.

این امر در مواردی که موضوع جرم به خارج از ایران درز کند حساب مجرم با کرام الکاتبین مستقر در اوین و کهریزک است تا عدل ومهر و محبت معروف اسلامیستی را بر او جاری سازند.

نمونه ها بسیارند ولی آخرین آنها داستان آقای محمد مصطفایی است که مرتکب امر وکالت شده و از آن هم پا را فراترگذاشته و به دفاع از ایرانیان منتظر به اعدام پرداخته.

آخرین موکل او همان بانو سکینه محمدی آشتیانی است که بدلیل افشاگریهای او و فشار بین المللی فعلاً حکم سنگسار آن انسان نگونبخت به حالت تعلیق درآمده است.

حالا نظام پر برکت برای انتقام گیری همسر و برادر زن مصطفائی را گروگان گرفته تا او خود را تحویل آنها دهد تا یادش بدهند که دفاع کردن از کسی که نظام میخواهد بکشد چه عواقبی دارد.

متن نامه شجاعانه مصطفایی به "دادستان" نظام پر برکت در آدرس زیر قابل دسترسی است.

//www.dw-world.de/dw/article/0,,5838253,00.ht...

//www.rhairan.us/archives/21283


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Khar

3 Young American Hikers Held Hostage too

by Khar on

for more than a year in Iran.