غوز بالا غوز

Fred
by Fred
01-Aug-2010
 

آقای اسفندیار رحیم مشائی که بجز قرابت سببی با رئیس جمهور نظام پر برکت رئیس دفتر ایشان هم تشریف دارند که معرف حضورتان هستند، به گزارش بی بی سی ایشان دیروز در مورد نگرانی جهان متمدن در باره دستیابی اسلامیستهای وحشی به بمب اتم حرفهای جالبی زده منجمله فرموده اند:

"قدرت های جهانی نگران تولید بمب اتم از سوی ایران نیستند بلکه با مدیریت ایران بر جهان مشکل دارند."

بمب اتمی در دست حضرات کم بود مسئله "مدیریت ایران بر جهان" هم شده غوز بالا غوز

فرهنگ دهخدا آورده است:

"عذر بدتر از گناه، پوزش که از خطا عظیم تر است و آن مثلی است مشهور و برای کسی آرند که در انجام ندادن کاری یا ارتکاب خطایی عذری آورد که از خود گناه نامقبول تر و بدتر باشد:

عقل تو از بس که آمد خیره سر

هست عذرت از گناه تو بتر."

//www.bbc.co.uk/persian/world/2010/07/100731_...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
hamsade ghadimi

...

by hamsade ghadimi on

بیست و چند سال پیش در عروسی‌ رفیقم بودم.  زمانی بود که مجاهدین در فرانسه مراسمی گذاشته بودن به نام "انفجار شادی" که در آن مریم رجوی را به عنوان رئیس جمهوری ایران خواندن و پرچم ایران را تعیین کردند (همان شیر و خورشید!).  هادی خرسندی کلی‌ این بیچاره بدبخت‌ها رو در توفیق (چاپ لندن) مسخره کرد. من هم اومدم نمک بریزم و چند تا از این جک‌ها رو برای چند نفر از فامیل‌های عروس تکرار کردم.  هیچکدوم نخندیند و عذر خواستند و من تنها فکر کردم که آیا فقط منم که از طنز خرسندی خوشم میاد؟  آیا جوک‌ها رو بد ارائه کردم؟ جک‌ها رو دوباره برای داماد گفتم و کلی‌ خندید و ماجرای فامیل عروس رو گفتم.  گفت برای این نخندیدن چونکه آنها مجاهد هستند و برادر یکی‌ از آنها به تازگی در ایران اعدام شده.  به این میگن قوز بالا قوز.


comrade

یا مهدی ادرکنی

comrade


 

 

 

زیاده گویی‌های جبهه احمدی نژاد در مقوله "مدیریت جهانی‌" را باید از
زاویه فرهنگ انتظار انجمن حجتیه دریافت کرد. در حالیکه دنیای معقول بر این
گفتار پوزخند میزند، سعودی ها، به درستی‌،  ردّ پای ملودرام عُمَر و علی‌
را در آن
می‌‌بینند.

Every Day We Get A Little Bit Closer!