هوادارن من


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
12-Aug-2010
 

شیخ مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس نظام پر برکت که سی و یکسال همکار اسلامیستها بوده و حالا یکی از رهبران بخش اسلامیستی "جنبش سبز" شده در مصاحبه ای با یکی از چندین و چند رسانه مرتبط به دم و دستگاه خودشان در مورد تلویزیون جدیدالتاسیس "رسانا" گفته است:

"کساني كه اين كار راه انداخته اند، از همين جمهوري اسلامي هستند كه رفته اند بيرون و برخي از آنها از هوادارن من بودند كه در انتخابات اينجا حضور داشتند و فعاليت مي كردند. لذا من موافقم و هم به آنها تبريك مي گويم و هم توصيه مي كنم مراقب باشند و در همان چارچوبي كه مي گويند و همان اسلام رحماني فعاليت كنند. خصو صا كه شروع كارشان در ماه رمضان است كه ماه خداست و گرچه همه ماههاي شعبان و رجب ماههاي پر فضيلتي است ،اما ماه رمضان ماه خداست و من بازهم تبريك مي گويم و موافقم با كاري كه انجام مي شود."

 اینکه خرج سنگین اینهمه رسانه های ریز و درشت از کجا تأمین میشود به خودشان مربوط است، به همینصورت سوابق درخشان بعضی ازهمکارانشان.

 سه سئوال:

یک- فرق ماهوی این رسانه های اسلامیستی برونمرزی با آنچه در سی و یکسال گذشته در نظام پربرکت وجود داشته در چیست؟

دو-فرق ماهوی "اسلام رحمانی" مورد تأکید آ شیخ کروبی و دیگر اسلامیستهای از کار اخراج شده با آنچه برای حد اقل سی سال با آنچه در نظام پر برکتی که خود اینها از ارکان آن بوده و منطقاً مدافع آن بوده اند و هنوز هم هستند در چیست؟

سه- آیا میشود در رسانه های برونمرزی اسلامیستهای "جنبش سبز" راجع به قتل عام ایرانیان در دوران نخست وزیری میر حسین موسوی، فرمان قتل عام صادر شده از سوی "امام" خمینی و نقش آشیخ کروبی در رویارویی و بر کنار کردن  حسنعلی منتظری بحث و گفتگو کرد؟      

 

 

 

//www.rahesabz.net/story/21332/


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
i_support_khamenie

you can ask all you want

by i_support_khamenie on

but you're not considered worthy enough by the leaders to get a reply.

Now go and drink from the Caspian Sea.


i_support_khamenie

you can ask all you want

by i_support_khamenie on

but you're not considered worthy enough by the leaders to get a reply.

Now go and drink from the Caspian Sea.