قوادی قانونی در ایران

Fred
by Fred
15-Sep-2010
 

اگر چه دستگیری چند زن و یک مرد ایرانی در انگلستان به اتهام قوادی نمیتواند خوشایند باشد خاصه آنکه تعدادی از قربانیان آنها بچه سال بوده اند، ولیکن این دست اعمال در ایران تحت صیانت نظام پر برکت امری بسیار عادی است.

جزئیات فروش دختر بچه های ایرانی به پاکستانیها و شیوخ پیر و هرزه دل خلیج فارس، پسران کم سن و سال ایرانی در ترکیه، ارمنستان و دیگر کشورهایی که به آنجا از دست نظام پر برکت پناه برده و به تن فروشی روی می آورند، سیغه های چند ساعته و چند همسری و دیگر فجایع بر آنانی که میخواهند بدانند روشن است.

وقتی که برخورد قانون رسمی نظام پر برکت با تن و روان بشر ایرانی آنگونه است که انگاری مورد بیع یک گونی برنج است توقعی جز آنچه هست بسی نابجا ست.

ویکی پدیا:

"در ایران محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است. منتها ازدواج دختر کمتر از ۱۳ ساله و پسر کمتر از ۱۵ سال فقط با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه ممکن است. ازدواج قبل از بلوغ (۹ سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران) توسط ولی کودک (پدر و جد پدری) انجام می‌شود."

ریزش معیارهای پسندیدۀ اجتماعی ارثی است که نظام پر برکت برای ایرانیان آینده بجا خواهد گذاشت. چاره در سرنگونی مسبب است و آغاز هرچه زودتر بازسازی.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
comrade

حکومت نُجَبا

comrade


 

سرنگونی‌شان اجتناب ناپذیر و حتمی است. اما اپوزیسیون متفرق فعلی‌ از
عهده بازسازی که سهل است از به عهده گیری

حکومت موقت پس از سرنگونی هم بر
نخواهد آمد.

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.

 


mahmoudg

perhaps they are agents of the IRI

by mahmoudg on

in their beloved England.  The Arab IRI has sent their agents to their masters in London in an attempt to infiltrate the court of St. James.  king Charles is in dire need of a good stroking by a 14 year old.  Heck is it not this kind of sexual practice our very own Prophet "Mo" was involved in!!! asking Khadijeh a nine year old to perhaps give him a head!!!!!!