بچه پررو: آی نفسکش

Fred
by Fred
05-Oct-2010
 

اصرار داشتم به آنها بگویم تحریم ها هیچ اثری نداشته است، هر غلطی که می خواهید دو سال دیگه بکنید همین الان بکنید ببینیم چند مرده حلاجید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred