آرام جان در مسجد شاه اصفهان

Fred
by Fred
13-Oct-2010
 

چه غم باشد که فرزند ناخلف اصفهان، علیرضا خان افتخاری تو زرد از آب در آمد و به مردم پشت کرد. استفادۀ بهینۀ این ایرانی از مسجد شاه اصفهان گواه بر این حقیقت است که ایران از کمبود هنرمند در رنج نیست، درد، فقدان آزادیست.

تصنيف آرام جان

شاعر: عارف قزوینی

خواننده: یک ایرانی خوش صدای گمنام

دلم را بردی به که گویم یار

غمم نخوردی ز چه جویم یار

سرو روانم ، آرام جانم ، بی تو نمانم ، دردت به جانم

گر یار من برافکند ، از رخ نقاب رویش

عالم به هم پر می زند در انقلاب مویش

سرو روانم ، آرام جانم ، بی تو نمانم ، دردت به جانم


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Majid

Eat your heart Mr. BI "Eftekhaari"

by Majid on

 

عجب صدائی!!

فقط نمیدونم چطور «مزدور» بودنش از صدای قشنگ و شعر معرکه اش مشخّص شد!!!


Mona 19

...

by Mona 19 on

نفس این هنرمند خوش ذوق همیشه گرم ...

مونا


Dirty Angel

Fredsy, THANK YOU!

by Dirty Angel on

'Should have realized earlier, but hadn't realized....(well, not properly anyway, except that they do come out of the same "tube" ...)

 

Thank you for all your blogs, keeping the flame  firing and flowing ... (As you know, I just can't stomach it all , literally....)

 

"Ceci n'est pas a very dirty post"


Sargord Pirouz

Back to Fred writing type C.

by Sargord Pirouz on

Back to Fred writing type C. The D writer is more entertaining, with his/her temper-tantrum style writing.

Notice the usual brevity of posts uploaded by Fred writing type C.

And, as usual, there is a timeliness issue. The big news is Mahmoud's trip to Lebanon, but here the "Fred" effort is stuck with using what can be considered propaganda filler.

Let's see if there's a Lebanon visit post rendered by one of the Farsi writers- that might be interesting. 

 


Maryam Hojjat

He is Mozdour like many others who

by Maryam Hojjat on

Support AN & IRI.