وقتی تو میگویی وطن

Fred
by Fred
29-Oct-2010
 

 

 

مصطفی بادکوبه ای

 

وقتی تو میگویی وطن، من خاک بر سر میکنم

گویی شکست شیر را،  از موش باور میکنم

 وقتی تو میگویی وطن، بوی فلسطین می دهی

 

 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Sargord Pirouz

Repost.  Don't you Israelis

by Sargord Pirouz on

Repost. 

Don't you Israelis at "Fred" read Darius' blog posts?