بیضۀ زاغ

Fred
by Fred
15-Nov-2010
 

پس از سی و چند سال درد و رنج و به خاک سیاه نشاندن ایران و ایرانی، هنوز هستند آنهاییکه دخیل "اصلاح طلبی " بدست آمادۀ دل بستن به منجی دگری بر آمده از درون همین نظام پر برکت.
برای آندسته از دخیل بدستان این چند بیت از هاتفی خرجردی، خواهر زادۀ عبدالرحمن جامی تقدیم میگردد باشد که چشم گشا باشد.

اگر بیضۀ زاغ ظلمت سرشت

نهی زیر طاووس باغ بهشت

بهنگام آن بیضه پروردنش

زانجیر جنّت دهی ارزنش

دهی آبش از چشمۀ سلسبیل

بدان بیضه دَم در دَمد جبرئیل

شود عاقبت بیضۀ زاغ زاغ

برد رنج بیهوده طاووس باغ


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Amousonny

آفرين بر جناب فِرِد

Amousonny


اين نهايت ساده اَنديشي (اگه نخوام بگم بد انديشي) است اگر گماَن بشه كه از بطن خود اين نظام يه انسان مترقي در آد كه راستي راستي به آزادي به مفهوم واقعي باور داشته باشه٠ باقي فريبست

توقع از وفاي گربه سانان
چنان برف است در بغداد در تير!
در آخر، شيربچه شير گردد
خورد حتي اگر از آدمي شير.

 Àmõùsðññÿ


Maryam Hojjat

Great Poem

by Maryam Hojjat on

Thanks Fred for your excellent blog as usuall.  I am sure someone is burning on this site! 


Multiple Personality Disorder

Excellent poem!

by Multiple Personality Disorder on

I enjoyed learning it.


Fred

مجید

Fred


استاد مینوی معتقد بود که فردوسی مضمون را از ابو شکر بلخی گرفته.

با این مطلع:

 

به دشمن برت مهربانی مباد

 

که دشمن درختیست تلخ از نهاد

 

 

که فخر گرگانی هم در بیتی می گوید:

درخت تلخ هم تلخ آورد بر

 

اگر چه ما دهیمش آب شکر

 

ولی فکر کردم تشبیه زاغ و طاووس برای این منظور بهتر از مابقی بود

 


Majid

دقیقاً

Majid


 

 

درختی که تلخست وی را سرشت
گرش بر نشانی به باغ بهشت

سر انجام گوهر به بار آورد؟
همان میوهء تلخ بار آورد!

و........

زمین شوره سنبل بر نیارد
در او تخم عمل ضایع مگردان!


Sargord Pirouz

Fred writing type D

by Sargord Pirouz on

It's "Fred" writing type D. We don't see much of this writing type. This person usually doesn't come out unless angered. 

What's wrong, the news from Iraq got you down?