آخوند مُصرتر زمگس

Fred
by Fred
16-Nov-2010
 

اول این چند بیت وصف الحال این دوران را بخوانید و بعدش عرض مختصری تقدیم حضورتان میشود، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

کار باشیخ ، حریفان به مدارا نشود
نشود یکسره تا یکسره رسوا نشود

در ِ تزویر و ریا باز شد این دفعه چنان
بایدش بست ، پس از بسته شدن وا نشود

سلب ِ آسایش ِ ما مردم از اینهاست ، چرا
سلب آسایش و آرامش از اینها نشود؟

گو به آخوند مُصر تر زمگس، زحمت ما
کم کن ، این غوره شود باده و حلوا نشود

کار عمامه در این مُلک ، کُلَه ورداریست
نیست آسوده کس ، ار شیخ مکلاّ نشود

شادروان عارف قزوینی، تصنیف و غزلسرا و مبارز خستگی ناپذیر دوران مشروطیت این قطعه را گفته، آیا پس از نزدیک به صد سال وضع ایران و ایرانی تغییر ماهوی کرده است؟

آیا هنوز که هنوز است در به همان پاشنه نمی چرخد؟

آیا نباید قید این صنف، چه معمم هاشان و چه مکلاهاشان، را زد و امید به آنها نبست؟


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Hoshang Targol

Hey Sherlock, very astute observations, only if

by Hoshang Targol on

you could actually read and understand the content, you' might have realized what an a.. you keep making of yourself.

Now, get off the key board, go outside , breath some fresh air, and get a life.

___________________________________________________________________

سلب ِ آسایش ِ ما مردم از اینهاست ، چرا

 

سلب آسایش و آرامش از اینها نشود ؟


Sargord Pirouz

So there appears to be two

by Sargord Pirouz on

So there appears to be two teams to this propagandist effort known as "Fred".

The alpha team usually posts around 23:00 hrs GMT and the beta team posts around 09:00 hrs GMT.