فداکاری خونین کفنان

Fred
by Fred
16-Jun-2009
 

بار دیگر ایران بپا خواسته و طلب آزادی میکند. خوبست که از گذشته های دور و بسیار نزدیک درس گرفته و شور و شوق جانشین خرد گرایی نشود که باز هم

از  فداکاری خونین  کفنان
بهره اندوز شوند  اهرمنان


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred